< >


Fåglar som häckar i tätort är fredade under häckningssäsongen

Trots att fåglar som exempelvis kajor är ett naturligt inslag i tätorter kan de upplevas som störande när de blir många. Fåglarna är fredade under häckningssäsongen enligt jaktvårdslagen. 

Under perioden 1 april–31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar, bland annat fiskmåsar och kajor, och då är fåglarna och deras bon fredade. Det innebär att man under denna period inte får störa häckande fåglar eller skada och förstöra fåglarnas bon och ungar. Kommunen utför därför ingen skyddsjakt.

Enligt myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är skyddsjakt på fåglar inte heller en effektiv åtgärd. Det krävs särskilda skäl för att anse jakt nödvändig. Att det blir mycket fågelträck räknas exempelvis inte som ett sådant skäl. Om du känner dig störd av fåglar, kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.

Det här kan du göra

Att minska tillgången på föda och försvåra för kajor och andra fåglar att bygga bo och vilja landa är exempel på förebyggande åtgärder som kan minska antalet fåglar.

  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området och boende i området. Det hjälper inte att enbart ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Städa upp pinnar, löv och annat material som fåglar kan använda för att bygga bon.
  • Undvika att mata småfåglar i närheten av huset. Matning av småfåglar kan även locka till sig fiskmåsar, kajor och andra fåglar som upplevs som störande. Informera de som bor i din fastighet att matning av småfåglar ska undvikas.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler fåglar till din fastighet.

Läs mer om kajor och andra fåglar Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades