< >

Sälgen 22 med flera, Skara

En privat aktör har tagit initiativ och har arbetat fram förslaget till en ny detaljplan för Sälgen 22 och del av kommunens fastighet Gamla Staden 2:1, Skara kommun. Förslaget innebär i korthet:

  • Ändrad markanvändning jämfört med tidigare detaljplan. Detaljplanen kommer främst att möjliggöra Bostäder och Skola
  • Utökning av planområde och således mark som får bebyggas mot norr och väg 49. Här tillåts främst handel och parkering.
  • Högre totalhöjd som byggnader får uppföras till

Detaljplanen presenterades för samhällsbyggnadsnämnden den 17:e oktober då mötet beslutade att sända planen på samråd. Samrådet syftar främst till att inhämta synpunkter på planförslaget.

Detaljplanens syfte

Syftet med planläggningen är att utöka användningsområdet för den byggnation som finns inom området samt utveckla fastigheten i sin helhet. Aktuell detaljplan medger i dagsläget [A], allmänt ändamål, vilket innebär att dessa områden är ”avsedda för allmänna ändamål och ska ha verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman” (Boverket). Planförslaget möjliggör flertalet användningsområden med fokus på möjligheten att kunna använda fastigheten för bostadsändamål. I samband med planläggning utökades planområdet och omfattar nu även del av fastigheten Gamla Staden 2:1 som ägs av kommunen. Mark och exploatering bedömer att del av fastigheten kan säljas till sökande för planläggning.

Inom del fastigheten Gamla Staden 2:1 möjliggörs även användning [H] Handel. I uppdrag av kommunstyrelsen har sökande låtit upprätta en handelsutredning för att utreda hur planförslag kan komma att påverka befintlig dagligvaruhandel i de centrala delarna.

Lämna synpunkter

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastighet, eller bor inom planområdet räknas som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Synpunkter på detaljplanen ska senast måndag den 1:a december 2023 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 532 88 SKARA eller mailas till plan@skara.se. Av dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till mig Anders Aubry (andersdieter.aubry@skara.se eller via 0511 – 325 55). Enklast nås jag måndagar, tisdagar och torsdagar


Denna sida uppdaterades