Ryttaregårdsvägen, Varnhem


< >

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för bostadsområdet Ryttaregårdsvägen i Varnhem, Skara kommun. Förslaget innebär i korthet:

· Möjlighet till ca. 8-16 nya bostäder (flerbostadshus, radhus eller parhus) eller koloniområde i planområdets norra del längsmed Axevallavägen.

· Möjlighet till ca. 2-5 nya bostäder (radhus eller parhus) eller koloniområde i planområdets östra del mot Fogdegårdvägen.

· Samtliga existerande bostäder på Ryttaregårdsvägen blir nu planenliga (justering av prickmark mm.) och trädgårdar på kommunens park-mark görs om till kvartersmark (på Rytttaregårdsvägen och Junkragårdsvägen)

· Bestämmelser kring hantering av dagvatten införs på allmän plats samt ny bostadsmark för att tillgodose en godtagbar hantering av dagvatten

Detaljplanen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2023 (§ 31) då mötet beslöt att sända planen på samråd. Samrådet syftar främst till att inhämta synpunkter på planförslaget.

Plankarta och planbeskrivning

Samrådsförslaget för ny detaljplan med plankarta och planbeskrivning finns att se nedan. Fler bilagor tillhörande detaljplanen finns även att läsa i fliken under.

Samrådet avslutades i april 2023

Samrådet pågick mellan 23 mars - 20 april 2023. Under samrådstiden fanns planhandlingarna tillgängliga digitalt här på hemsidan samt i utskrivet format på anslagstavlan utanför kontaktcenter i Stadshuset.

Kommunen har sammanställd de synpunkter som inkommit under samrådet och dessa finns nu publicerade i ett utkast till Samrådsredogörelse.

Utkast till Samrådredogörelse

Vi är tacksamma för de många yttranden och synpunkters om inkommit som belyser många viktiga perspektiv. Vi tar med oss dessa synpunkter framåt i den revidering av planförslaget som kommer ske inför granskning. Då många liknande yttranden inkommit som bäst besvaras gemensamt - och för att redan innan granskningsförslaget publiceras ge svar på hur kommunen bemöter dessa frågor och synpunkten - så har ett Utkast till Samrådsredogörelse tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2023 (§13) att publicera detta ”Utkast till Samrådsredogörelse” för detaljplan Ryttaregårdsvägen, Varnhem (se dokumentet nedan).

Samrådsredogörelsen är ett dokument som när det tas fram brukar publiceras i samband med granskning för att tydliggöra kommunens ställningstaganden och hur man bemött yttranden genom ändringar i planförslaget till granskningsversionen. I detta fall så finns ingen färdig granskningshandling och planförslaget har ännu inte reviderats. Granskningsversionen av planförslaget kommer att arbetas fram under hösten 2023. Detta utkast syftar främst till att på ett öppet och transparent sätt besvara de yttranden som inkommit och ge underlag för beslut inför kommande justeringar av detaljplanen. Utkastet finns att läsa via länken nedan.

Utöver de yttranden som finns med i detta dokument så har det efter sista svarstid för samrådet även inkommit en enkät där de boende på Ryttaregårdsvägen samt Klostret 4:14 besvarat frågan om hur de ställer sig till planförslaget avseende nya bostäder. Vi kommer att bemöta och inkludera detta i den slutliga Samrådsredogörelsen som publiceras i samband med granskning.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Hanna Janzon med frågor om planförslagets innebörd, hanna.janzon@skara.se


Denna sida uppdaterades