Ryttaregårdsvägen, Varnhem


< >

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för bostadsområdet Ryttaregårdsvägen i Varnhem, Skara kommun.

Förslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till ca. 8-16 nya bostäder (flerbostadshus, radhus eller parhus) eller koloniområde i planområdets norra del längsmed Axevallavägen.
  • Möjlighet till ca. 2-5 nya bostäder (radhus eller parhus) eller koloniområde i planområdets östra del mot Fogdegårdvägen.
  • Samtliga existerande bostäder på Ryttaregårdsvägen blir nu planenliga (justering av prickmark mm.) och trädgårdar på kommunens park-mark görs om till kvartersmark (på Rytttaregårdsvägen och Junkragårdsvägen)
  • Bestämmelser kring hantering av dagvatten införs på allmän plats samt ny bostadsmark för att tillgodose en godtagbar hantering av dagvatten

Detaljplanen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2023 (§ 31) då mötet beslöt att sända planen på samråd. Samrådet syftar främst till att inhämta synpunkter på planförslaget.

Plankarta och planbeskrivning

Plankarta och planbeskrivning finns nedan. Fler utredningar tillhörande detaljplanen finns på kommunens anslagstavla utanför kontaktcenter i Stadshuset på Södra Kyrkogatan 2 i Skara.

Samrådet avslutades i april 2023

Samrådet pågår fram till den 20 april. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga digitalt här på hemsidan samt i utskrivet format på anslagstavlan utanför kontaktcenter i Stadshuset.

Nu sammanställs synpunkter som inkommit under samrådet.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Jonathan Naraine med frågor om planförslagets innebörd, jonathan.naraine@skara.se


Denna sida uppdaterades