Text

< >

Bygglov

Planerar du att bygga nytt, bygga till ett uterum eller kanske installera en kamin? Då är chansen stor att du behöver söka bygglov eller göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.

Det här är vad du behöver göra.

  • Börja med att ta fram de handlingar för den typ av byggnad det gäller. Tänk på att ta hjälp av en fackman för bästa resultat.
  • Det är en god idé och underlättar ofta processen om du pratar med dina grannar i ett tidigt skede. 
  • Du ska skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst i självserviceportalen.
  • Tänk på att varje handling/ritning ska vara en egen fil (pdf).

När din ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden får du en bekräftelse med diarienummer och kontaktuppgifter till din bygglovshandläggare.

Bedömning

Vi börjar med att bedöma om din ansökan är fullständig och att handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig för komplettering. Om du inte skickar in kompletteringarna inom tiden som anges, kan ditt ärende bli avvisat eller avgöras i befintligt skick mot en avgift enligt gällande taxa.

Yttrande från andra

Vi kan även behöva yttranden från andra, exempelvis från vatten- och avloppsgranskare, Trafikverket eller regionantikvarien. Detta kan göra att processen förlängs, men deras yttranden är viktiga som underlag för att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning av ärendet.

Dags för beslut

Handläggaren tar ett beslut eller lämnar ett förslag till beslut. Ansökan kan bli beviljad, avslagen eller avvisad beroende på förutsättningar och inlämnat underlag.

Om din ansökan avslås får du möjlighet att överklaga beslutet. Din handläggare hjälper dig med överklagandet.

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Startbesked

Innan du får börja bygga måste du få startbesked. I vissa bygglov och anmälningar får du det direkt i bygglovet. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ditt startbesked. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta max tio veckor.

Samrådets kanske viktigaste punkt handlar om genomgången av ditt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska fånga kritiska arbetsmoment. Kritiska arbetsmoment är sådana som är svåra att kontrollera i efterhand och som kan få allvarliga konsekvenser om något går fel.

Besök på byggplatsen

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör. Vid besöket kontrollerar miljö- och byggnämnden att kontrollplanen följs och att inget uppenbart strider mot bygglov eller byggregler.

Slutsamråd och slutbesked

Innan du får flytta in eller börja använda ditt bygge måste du ha ett slutbesked. För att få slutbesked måste bygglovet ha följts, kontrollplanen ska vara uppfylld och signerad och eventuella villkor i startbeskedet ska vara uppfyllda.

Det vanligaste är att bygglovshandläggaren kommer ut på plats och håller ett slutsamråd. 

Därefter kan handläggaren ta beslut om slutbesked och det är först då som byggnaden, eller åtgärden, kan få börja användas. 

Denna sida uppdaterades