< >

Digital transformering 

Vinnova har beviljat närmare två miljoner kronor till samverkansprojektet Vinnova Digital Transformation, VDT22

Digital transformation handlar om själva förändringen som digitaliseringen möjliggör.

Att ta in extern akademisk kompetens inom digitalisering och organisationsutveckling gör att det påbörjade arbetet inom digital transformering i kommunerna kan få en injektion genom ny input. Det kan också ge nya perspektiv genom att en extern aktör ser på utmaningarna med nya ögon. 

Projektperiod

2022-04-01 -- 2024-04-01

Syfte

Syftet med projektet är att kommunerna i västra Skaraborg lättare ska kunna ta del av den mångfald av möjligheter som digitalisering medför. Projektets fokus är att formulera strukturer som enklare kan lyfta fram verksamheternas behov och matcha dessa behov med befintliga digitala lösningar.

Mål

Projektet ska bidra till ny kunskap om det förutsättningsskifte som måste skapas i kommunerna i samverkan tillsammans med Göliska IT. Det ska göras en kartläggning av utmaningar och lösningar för en lyckad kommunal samverkan för digital transformation. Vidare ska projektet finna utvecklingsinsatser kopplat till roller, strukturer och förhållningssätt som behövs för ett lyckat resultat och hur detta arbete ska ledas och organiseras.

  • Ökad kompetens och förmåga att leda och organisera digital transformation.
  • Framgångsrikt införande av nya digitalt baserade arbetssätt och verksamhetsmodeller.
  • Forskningsbaserad kunskap och metodik med potential för praktisk tillämpning.
  • Ökad tillgång till kunskap, metodik, expertis, ökad samverkan och nyarelationer mellan forskare och praktiker.

Deltagande parter

Projektägare är Skara kommun. Övriga projektpartners är Högskolan i Skövde, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköpings och Vara kommuner samt det gemensamma kommunalförbundet Göliska IT.

Beskrivning av nuläget

Sex kommuner i Västra Skaraborg (V6) har ett gemensamt IT-bolag Göliska IT och samarbetar i frågor som rör en ökad digitalisering av kommunernas verksamheter. De har gemensamt tagit fram en mängd olika digitala verktyg och tjänster som finns tillgängliga.

Kommunera i V6 har insett att det inte räcker att implementera teknik att för att kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter, det behövs också förändringar i verksamheten och organisationen. Ett omfattande arbete har påbörjats för att åstadkomma en förändring men det har visat sig vara en komplex situation där service, planering, förvaltning och utveckling behöver samordnas mellan flera olika aktörer.

Digital transformation handlar om förändring där nya tekniska förutsättningar tas tillvara för att skapa nya möjligheter, hur vi kan förbättra och effektivisera för att skapa bättre service åt kommuninvånarna. Ska man skapa en digitalisering i V6 måste man skapa organisatoriska förändringar och nya förhållningssätt som ger bättre förutsättningar.

För en enskild kommun är det en utmaning att driva digital transformation. Det blir ännu svårare när man ska samarbeta över kommungränserna. Samtidigt finns vinster i att dela resurser och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Projektlogg

2022-04-01 Projektstart
2022-05-09 Pressmeddelande
2022-09-13 Projektets parter träffar Högskolan i Skövde

Denna sida uppdaterades