< >

Budget 2023 med plan 2024-2025

Här beskrivs de kommunövergripande inriktningar och mål för stadens nämnder och bolag som kommunfullmäktige har beslutat om. Här kan du  även läsa om politiska prioriteringar samt riktade uppdrag till styrelse och nämnd.

Innovation, nytänkande och samverkan ska genomsyra all verksamhet

För att möta framtidens utmaningar ska Skara vara en kommun som arbetar innovativt, finner nya idéer och strävar efter att hitta nya smartare sätt. Möjligheter med ny modern teknik och digitalisering ska bejakas. Utveckling kräver också samarbete och Skara ska vara en drivande kraft för mer samarbete, såväl mellan kommunens förvaltningar och bolag, med kommuninvånarna, näringslivet som med andra kommuner.

Skara skapar tillväxt - långsiktig och hållbar

Skara ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor, där dialogen mellan näringsliv och kommun behöver utvecklas ytterligare. Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det ska finnas ett bra utbud av kreativa mötesplatser där entreprenörer ska kunna mötas. Kommunen ska skapa förutsättningar för att möta efterfrågan av verksamhetslokaler, där befintliga och nya företag kan utvecklas. Kommunen behöver ha särskilt fokus på de näringar i Skara, som lägger en stabil grund för jobben.

Skara ska upplevas som en trygg plats

Samtliga kommunens verksamheter ska arbeta trygghetsskapande inom sina områden och i samverkan med andra aktörer för att öka den upplevda tryggheten hos invånarna i Skara. I Skara ska människor i alla åldrar tryggt kunna röra sig överallt i hela kommunen, under alla tider på dygnet, och slippa känna oro för att bli utsatt för brott. Förebyggande arbete är viktigt.

Tillit;Ledning och medarbetarskap i utveckling
- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

En bra arbetsplats med trivsel behöver ha ett närvarande och aktivt ledarskap, där medarbetarna blir sedda av sin chef och bekräftade för att kunna utvecklas i sitt arbete. Då får kommunen en bra arbetsmiljö och är attraktiv som arbetsgivare. Förebyggande insatser behövs för att motverka sjukskrivningar. Att allt fler jobbar heltid är avgörande för att vi ska kunna möta rekryteringsbehovet och samtidigt bidra till ett mer jämställt arbetsliv. En tydlig dialog med de fackliga organisationerna, med återkommande uppföljningar kring måluppfyllelse är viktigt för att öka förståelsen för det arbete som ska utföras.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål. De finansiella målen som fastställts är att resultatet över tid ska säkra kommunens tillgångar från inflation och att kommunen över tid ska amortera på de lån som kommunen har (exkl. bolagens andel) utifrån låneportföljens storlek.

Kommunfullmäktiges mål och nämndernas grunduppdrag och inriktningar

Skaras unika resurser ger fantastiska möjligheter. Att lyfta och stärka Skaras attraktionskraft är en övergripande prioritering. Det handlar om Skara som boendekommun, som nav för grön utveckling, som innovations- och utbildningsnod och som Skaraborgs nav i en växande arbetsmarknadsregion.

Prioriteringar för budgetperioden

Kommunfullmäkte beslutar att

 • fastställa budgetanslag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2022 enligt föreliggande förslag till budget,
 • fastställa inriktningen för åren 2023-2024 som underlag för nämndernas fortsatta planering
 • fastställa skattesatsen för år 2022 till 21 kronor och 50 öre per skattekrona
 • fastställa i budgeten angivna mål
 • fastställa i budgeten angiven resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
 • fastställa investeringsbudget för 2022 med planeringsåren 2023-2026
 • fastställa maximal låneram under 2022 till de helägda bolagen enligt följande, Centrumbostäder i Skara AB 400 miljoner kr, Skara Energi AB 80 miljoner kr
 • fastställa utdelningskrav om sammantaget 6 miljoner kr år 2022 från de kommunala bolagens resultat enligt följande. Skara Energi AB 6 miljoner kr
 • bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2022 uppta lån om ett högsta belopp av 100 miljoner kr
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fördela låneramar för 2022
 • bemyndiga kommunstyrelsen att under 2022 omsätta lån genom att låna upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fördela centrala lönejusteringsmedel 2022 om maximalt 18 787 tkr till nämndernas kommunbidrag.
 • bemyndiga kommunstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av kommunbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
 • I övrigt fastställa förslaget till budget för år 2022 samt i budgetförslaget uppdrag och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2023 och 2024

Denna sida uppdaterades