< >

Att starta en ny förening

Starta en förening

Här får du reda på hur du gör för att starta en förening och vad som krävs för att din förening ska kunna bli godkänd.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. En förening betraktas som så kallad juridisk person stadgarna är antagna och en styrelse är vald.

Förslag till stadgar hittar du i högermenyn

Årsmöte

När interimstyrelsen tagit fram förslag till namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelseledamöter, revisorer m.m. är det dags att kalla till årsmöte.

Förslag till dagordning hittar du i högermenyn


Efter årsmötet

Styrelsens första uppgift är att ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
 • Skaffa ett postgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll.
 • Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer. Både postgiro eller bankgiro samt organisationsnummer krävs för att söka kommunala bidrag.
 • Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
 • Föra kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.
 • Utse firmatecknare för föreningen. Helst två personer.

Tips inför kommande årsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året. Här får alla medlemmar vara med och fatta beslut och välja funktionärer inför det kommande verksamhetsåret.

Lägg årsmötet tillsammans med något annat arrangemang, exempelvis en fest för att öka intresset för att delta i årsmötet. Stadgarna bestämmer när årsmötet ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp. Man kan kalla till årsmöte på olika sätt. Det kan vara t.ex.

 • brev till medlemmarna
 • annons i tidning eller medlemsblad
 • meddelande på anslagstavlan i lokalen

I kallelsen ska det stå

 • var årsmötet hållas (lokal)
 • vilken dag (år, månad och veckodag)
 • vilken tid årsmötet börjar (klockslag)

I kallelsen ska alla ärenden finnas med som ska behandlas på årsmötet. Anledningen till detta är att alla medlemmarna ska känna sig säkra på att föreningen inte beslutar något utan att medlemmarna har en chans att vara med och påverka beslutet. Det kan vara lämpligt att skicka med årsberättelse och kassaredogörelse tillsammans med kallelsen eftersom medlemmarna ska ha möjlighet att få titta på handlingarna före årsmötet. Vill en medlem att ett speciellt ärende ska tas upp på årsmötet ska han kontakta styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med på dagordningen för årsmötet. Går styrelsen inte med på att ta upp ärendet kvarstår möjligheten att på årsmötet få en majoritet för att begära ett extra årsmöte.

Denna sida uppdaterades