< >

Förorenade områden och utsläpp

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Skara har historiskt haft många verksamheter som orsakat markföroreningar till exempel olika industrier, gjuterier, järnväg, tvätterier, ytbehandling, bil- och metallskrotar, bensinstationer, skjutbanor och deponier.

Den vanligaste typen av föroreningar är oljor, polyaromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller.

Upplysningsskyldighet

Upptäcker du en förorening eller utsläpp av förorenade ämnen som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön har du skyldighet att genast kontakta miljöenheten enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Detta gäller även om området tidigare har konstaterats vara förorenat. Är det omedelbar fara för egendom, hälsa eller spridning ska även räddningstjänsten kontaktas.

Underrättelse om påträffad förorening Pdf, 66 kB.

Vem är ansvarig för att sanera förorenade områden?​

Den som är ansvarig för efterbehandlingen av ett förorenat område är i första hand den som bedrivit en verksamhet (verksamhetsutövaren) eller den som vidtagit en åtgärd som lett till föroreningen. Om ingen verksamhetsutövare finns kvar kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området.

Undersök om ett område är förorenat

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla din verksamhet är det viktigt att du tar reda på om marken är förorenad. Länsstyrelsen eller miljöenheten kan ha uppgifter om fastigheten eller marken tidigare har bedömts som förorenad. Om inga uppgifter finns kan du behöva göra en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen ska göras av en sakkunnig mark- och miljökonsult och omfatta bland annat historik om området, uppgifter om utsläpp och utfyllnad. Därefter görs provtagning av mark, vatten och/eller byggnad.

Anmäl arbete i förorenat område

Om det finns misstanke om förorening och markarbeten eller sanering av en byggnad ska utföras, måste först en anmälan skickas in till miljöenheten enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöenheten gör då en bedömning av vad som behöver göras för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljön.

Åtgärder får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut i ärendet. Den som sprider föroreningar kan bli ansvarig för saneringskostnaderna.

Anmälan om arbeten/efterbehandling i förorenat område Pdf, 696.3 kB.

Denna sida uppdaterades