< >

Sök i skattkistan

På Forskningsavdelningen finns böcker som hört till Skara stift och läroverk. Här finns material från medeltiden och framåt, främst från 1700-tal och tidigt 1800-tal. Här finns även en del inkunabler, dvs. böcker tryckta före 1500, krigsbyten från 1600-talet, men också arkiv, bildsamlingar och en fantastisk handskriftssamling.

Merparten av de äldre böckerna kommer från donationer. Kanslirådet Carl L. Kämpe donerade över 3 600 volymer till biblioteket i början av 1800-talet. Många böcker donerades under 1700-talet av stiftets präster.

Böcker tryckta under 1500- och 1600-talen finns endast förtecknade i en äldre kortkatalog, medan 1700- och 1800-talssamlingen till största delen finns att söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris eller i vår lokala katalog.

Bland de mest unika samlingarna på forskaravdelningen finns:

  • Skaramissalet, en praktfull handskrift från 1100-talets mitt, som är Sveriges äldsta bevarade bok.
  • Inkunabler, det vill säga böcker som trycktes före 1500. Skara har en av Sveriges största samlingar av inkunabler.
  • Musikalier, både handskriven och tryckt musik från 1500-talet och framåt.
  • Arkiv, bland annat från biskop Jesper Swedberg, Carlmark, Sundholm, och Harald Ullenius.

 

Kontakta oss om du letar efter något speciellt ur samlingarna, så hjälper vi dig att söka i våra kataloger!

Gå till databasen Alvin Länk till annan webbplats.

Sedan 2018 arbetar vi med databasen Alvin. Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial. Databasen drivs och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Allt material i Alvin är fritt att ladda ner och använda, om inget annat anges.

Forskningsavdelningen arbetar löpande med att digitalisera samlingarna och det digitaliserade materialet publiceras och görs tillgängligt i Alvin. Vid digitalisering prioriterar vi material som har stor efterfrågan, är unikt och har lokal förankring. Har du frågor eller önskemål om digitalisering. Kontakta oss gärna via mejl. 

forskningsavdelningen@skara.se

I rummet där Forskningsavdelningens informationsdisk ligger finns bibliotekets omfattande lokalhistoriska samling, även kallad Västgötasamlingen. Samlingen består av böcker, tidskrifter, tidningar, årsböcker, broschyrer och vardagstryck med anknytning till Västergötland och Skara stift. Västgötasamlingen ska spegla Västergötlands rika kulturhistoria och bebyggelsemiljö med fokus på Skara och Skaraborg. Samlingen är till stor del katalogiserad och är sökbar i Stifts- och landsbibliotekets katalog.

Till Västgötasamlingen kan också ett antal specialsamlingar räknas, Dessa utgörs av till exempel samlingarna Rara Västergötland samt Skaratryck. I samlingarna finns också dagstidningar, såväl fysiska som på mikrofilm.

Samtliga arkiv som finns och bevaras på Stifts- och landsbiblioteket är så kallade enskilda arkiv. Det vill säga arkiv efter personer, släkter, gårdar, organisationer, företag, tidningar, stiftelser, akademier, fonder med mera. De enskilda arkiven utgör en stor del av Forskningsavdelningens verksamhet och finns här för att de bedömts vara av särskilt intresse för forskning och kulturarv. I stort sett samtliga arkiv har en koppling, på ett eller annat sätt, till Skara, Skaraborg eller Västergötland.

Om du vill ta del av våra arkiv kan du maila, ringa eller besöka oss på Forskningsavdelningen. Tänk på att framtagningen av arkivmaterial kan ta tid så hör gärna av dig i förväg. Arkiv får endast läsas på anvisad plats. Vid hantering av fotografiskt material tillhandahåller även biblioteket bomullshandskar.

Forskaravdelningen förfogar över en unik porträttsamling. Amanuenser och adjunkter har tillfört material till och med 1820-talet. Dess krångliga 1700-talskatalogisering har emellertid efter hand gjort materialet svåråtkomligt. Därför har samlingen sedan 1800-talets mitt i princip legat orörd. Att bibliotek runtom i Europa sammanställde porträttsamlingar var relativt vanligt under 16- och 17-talen. Många av dem är dock skingrade sedan länge. Det rör sig om drygt 5000 objekt. Mestadels gravyrer, men även handteckningar. Ett sannolikt antagande är att samlingen expanderat genom donationer och inköp från 1700-talets mitt och framåt.


Måhända har ett embryo till densamma flyttats över till det nybyggda bibliotekshuset ”Prubban” 1746 då skolans och kyrkans samlingar sammanfördes under överseende av professor Sven Hof (1703-1786). I den förste bibliotekarien för de integrerade samlingarna Sven Wilskmans handskrivna katalog från 1748 omnämns emellertid inte någon porträttsamling överhuvudtaget. Det finns dock ett fragment i en biografisk bihandling med en uppgift om att det 1784 ingick 505 porträtt i bibliotekets bestånd. Samlingen har sannolikt betraktas som en separat tillgång, ej att sammanblanda med bibliotekets litterära skatter (bibliotekets myntkabinett särredovisades på motsvarande sätt). I så måtto påminner Skarasamlingen om den Silverstolpeska Porträttsamlingen i Västerås som även den existerade i skymundan under lång tid i stiftsbibliotekets bestånd.

Kolorerat kopparstick (detalj) föreställande Andreas Hofer (1767-1810). Tyrolsk politisk rebell.


Wilhelm Olof Luth (1783-1844) nämner följaktligen inte heller porträttsamlingen i den första tryckta katalogen över beståndet 1830. Möjligen ingick den i den ”samling af sällsyntare saker” som omnämns i dess inledning. Helt säkert har några av porträtten prytt bibliotekets väggar. På de porträtt man velat åskådliggöra har på baksidorna omsorgsfullt strukits med benlim och fästs på kartonnage av lumppapper och försetts med öglor av tygremsor i överkanterna. I flera fall har man anskaffat två exemplar av samma motiv (sannolikt ett för upphängning och ett för arkivering). Vad beträffar arkivexemplaren i mapparna har ofta flera mindre porträtt av en och samma person monterats på ett stort ark vilket medfört att samlingen blivit mera lätthanterlig.

Kopparstick (detalj) föreställande Anna Johanna Grill (1720-1778), skriftställare. Upphovsman: Pierre-Etienne Moitte efter förlaga av Gustaf Lundberg.


Ett stort antal blad har dessutom påskrifter med biografiska data. Företrädesvis innehåller samlingen grafiska blad (kopparstick, etsningar och mezzotintgravyrer etc.). Det saknas knappast något skede i den europeiska gravyrkonstens historia från det tidiga 1600-talet till och med 1800-talets mitt. Flera epoker är särskilt väl företrädda. Namn som Johan Fredrik Martin, Johann Gottfried Haid, Étienne-Jehandier Desrochers och William Dickinson med flera berättar något om samlingens dignitet och kvalitet.

Handkolorerad linjegravyr (detalj) föreställande Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). Fransk hovmålare. Upphovsman: Julien Fatou.


Samlingen innehåller också ett femtiotal originalmålningar och handteckningar: tidigare okända verk föreställande politikern och vetenskapsmannen Benjamin Franklin, författaren och filosofen Thomas Thorild, stortjuven Lars ”Lasse-Maja” Molin och den Svenska akademiens allra förste ständige sekreterare Nils von Rosenstein för att nämna några. Den senare är för övrigt schwungfullt tecknad av Johan Tobias Sergel (1740-1814). Därutöver finns det några ypperliga miniatyrporträtt och en relativt stor samling klippta silhuetter. Den stora porträttsamlingen har sannolikt hopbragds mera av personhistoriskt än av konstnärligt intresse. Detta förringar emellertid inte dess konsthistoriska värde.

Mezzotintgravyr (detalj) föreställande kompositörerna Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel och Wolfgang Amadeus Mozart.


Mellan åren 2006 och 2009 digitaliserades och katalogiserades porträttarkivet. Digitaliseringsprocessen har medfört att porträtten har blivit lättillgängliga för såväl forskare som en intresserad allmänhet. Samlingen kan beskådas i sin helhet via bibliotekets Flickr-konto.   

Länk till porträttarkivet Länk till annan webbplats.

Forskningsavdelningen har en fin handskriftssamling som innehåller material allt från medeltida avlatsbrev till almanackor från 1900-talet. En del av samlingen är katalogiserad och finns tillgänglig såväl i Libris som i Alvin, men vi arbetar löpande med att försöka öka tillgängligheten.

Forskningsavdelningens mest efterfrågade samling utgörs av Skara läroverks musikaliedeposition som består av notmaterial från 1600-talet till början av 1800-talet. Samlingen har använts i gymnasiets musikundervisning och av gymnasiekapellet. Här finns musik för enskilda instrument, stycken för flera instrument, konserter, operaarior, danser och sånger.

Den italienska musiken är väl representerad. Här finner vi kompositörer som Luigi Cherubini, Arcangelo Corelli, Pietro Antonio Locatelli, Giuseppe Tartini och Antonio Vivaldi. Bland wienerklassiker finns Haydn, Mozart, Beethoven. I Sverige verksamma tonsättare är exempelvis Johann Gottlieb Naumann, Johan Helmich Roman och Johan Agrell.

Bland musikförlagen för de tryckta noterna dominerar firman Hummel med ca 150 nothäften. Andra förläggare är Johann André, Breitkopf & Härtel, C. Peters med flera.

Noterna har antingen förvärvats genom köp eller donerats. Bland donatorerna finns namn som Carl Gyllenhaal, Claes Julius Ekeblad, Sven Hof och Pehr Tham till Dagsnäs. Här finns originalnoter av Vivaldi m.fl.

Notmaterial tryckt före år 1800 är registrerat i bibliografin Répetoire internationale des sources musicales, RISM: Einzeldrucke vor 1800. Handskrifter från 1600 och framåt är registrerade i RISM Online.

Musikaliedepositionen är digitaliserad i sin helhet och i dagsläget arbetar vi med att publicera och tillgängliggöra samlingen i Alvin.

Böcker

Denna sida uppdaterades