< >

Uppdrag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett särskilt övergripande ansvar för kommunens strategiska förmåga, planering, genomförande och har samtidigt uppsiktsplikt på samtlig verksamhet. Hela kommunen ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas, såväl staden, våra tätorter som landsbygden.

Kommunens arbete ska vara effektivt och effektfullt och leda till goda resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, där kommunens verksamhet kan bidra till bra livskvalitet för alla som bor i Skara kommun.

Skara kommun ska samverka och ha dialog med både näringslivet och civilsamhället för att engagera fler i att vara ambassadörer för vår kommun. Samverkan ger synergier som leder till utveckling. Den antagna arbetsmarknadsstrategin ska bygga vidare på målet att ytterligare sänka arbetslösheten, få fler personer i studier och som blir självförsörjande, utan behov av ekonomiskt bistånd. Det ska vara enkelt för alla parter att komma i kontakt med och samarbeta med kommunen.

Uppdrag

 • Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens strategiska arbete för att nå befolkningsmålet. En tillväxtstrategi ska tas fram, där den ”delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030” ska ligga till grund i framtagandet.

 • Kommunstyrelsen tillförs 2 mkr för att kunna fortsätta förändringsarbetet angående styrning, ledning och samordning på kommunkansliet, med syfte att kunna utföra givna uppdrag och mål.

 • Kommunstyrelsen tillförs 0,4 mkr för att fortsatt kunna stödja MEGA+ för att bidra till ett levande Skara med möjlighet till ytterligare evenemang och upplevelser.

 • Kommunstyrelsen ska under året genomföra en utredning i syfte att undersöka hur modellen 80-90-100 skulle kunna införas, för att våra medarbetare ska ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv.

 • Kommunens klimatlöften och miljöplan är viktiga för att nå ett hållbart arbete. För att nå klimatmålen till 2030 behöver arbetet intensifieras och en handlingsplan behöver arbetas fram. Hållbarhetsarbetet ska utgå från de åtgärder som ger mest effektiv miljö- och klimatnytta.

 • Attraktiv arbetsgivare och bra arbetsmiljö förutsätter ett gott ledarskap hos cheferna, som behöver fortsatt stöd i att utöva ett närvarande ledarskap. Kommunen behöver ha en bra ledarskapsutveckling, som är kunskapsbaserad och samordnad. Uppdraget är att ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta med fortbildning inom ledarskap.

 • En övergripande lokalutredning ska tas fram för samtliga lokaler som ägs eller används av Skara kommun och dess bolag, med syfte att nå en effektivare fastighetsförvaltning. Utredningen ska prioritera arbetet kring bästa lokalisering för verksamheten VUX, AME och SFI.

 • Under 2023 ska hyresökningen i de kommunala fastigheter där kommunen bedriver verksamhet vara högst 2,2%.

 • I budget finns sedan tidigare specialdestinerade medel på 1 miljon som är avsatta för landsbygdsutveckling. Ett förslag ska tas fram för hur dessa pengar ska kunna avropas av civilsamhället i samverkan, som ska komma med egna förslag på åtgärder som ska kunna ge utveckling i sin bygd och för dess invånare.

 • I budget finns sedan tidigare avsatt 2 miljoner för Samverkan arbetsmarknadsfrågor, kopplat till arbetsmarknadsstrategin. Det ger möjlighet att fortsätta projekt kring servicevärdar som ska kunna arbetsleda serviceassistenter i kommunens olika verksamheter.

 • Besöksnäringen är en viktig del för att Skara ska fortsatt vara ett attraktivt besöksmål. Därför ska fortsatt samverkan ske med hela Skaraborg, med dess olika aktörer inom området för att tillsammans bli kraftfullare.

 • Bevaka regionens utredning om ”seniorkort för äldre” och därefter ta ställning hur frågan bäst hanteras.

 • De ekonomiska styrprinciperna och riktlinjer God ekonomisk hushållning ska under året revideras.

 • Kommunens cykelstrategi ska revideras, med syfte att kunna binda samman tätorterna i kommunen, men även att kunna cykla till grannkommunerna.

 

Denna sida uppdaterades