< >

Kemikalier

Kemikalier kan orsaka stora skador på människor, djur och växter. Kemikaliehantering omfattas därför av regler för att det ska användas på korrekt och säkert vis.

Bekämpningsmedel är en typ av kemikalie som hanteras separat i lagstiftningen.

Bekämpningsmedel

EU-regler

Inom EU har vi gemensamma regler för kemikaliehantering och det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön. Kemikalielagstiftningen heter REACH.

Om du är företagare bör du ta reda på vad du har för skyldigheter enligt REACH.

Märkning av kemikalier

Farliga kemiska produkter ska vara korrekt märkta när de säljs. Försäljare av kemiska produkter i butik har ansvar för att märkningen är korrekt.
CLP-förordningen fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas.

Du som försäljare behöver också känna till när det krävs barnskydd och kännbar märkning, samt ha koll på vilka kemikalier som kräver tillstånd.

Säkerhet och risker

Ett säkerhetsdatablad innehåller information om produktens hälso- och miljörisker samt hur den ska användas på ett säkert och korrekt sätt.

Ett säkerhetsdatablad ska alltid finnas tillgängligt om ämnet eller blandningen är klassat som farligt. Säkerhetsdatabladen ska vara så lättlästa, tydliga och skrivna på svenska. Se mer på kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades