< >

Att vandra i en park är inte bara bra för kroppen utan också för själen. Det har visat sig i flera studier hur park och grönområden visar sig vara avstressande och läkande.

I Skara finns flera parker som knyts ihop genom staden som en grön lunga. Här finns det spännande växter för den som är intresserad av botanik.

Här kan du läsa lite om våra parker, men vill du uppleva dem på plats finns en parkvandringskarta som heter Din Guide till Skaras parker och grönområden. 

Parkguide - följ med till Skaras parker

Service & Tekniks parkenhet ansvarar för skötseln av kommunens parker och grönområden inom tättbebyggt område.

Botan är Skaras mest artrika park och har en lång historia. Här finns ett spännande växter och en vacker örtagård. Parken används idag för det traditionella studentfirandet i Skara och är en vacker rekreationsplats.

Historia

Redan på 1740-talet fanns tankar på en botanisk trädgård i Skara, men det skulle dröja drygt 30 år innan det blev en verklighet. Peter Hernqvist som kommit tillbaks till sin hembygd efter studier i veterinärmedicin och botanik i Frankrike påbörjade arbetet år 1775 på det gamla organistgärdet i Skara. Tanken var att parken skulle användas för ungdomens rekreation och i undervisningssyfte. Hernqvist lät plantera alléer och bersåer samt uppföra ett orangeri och trädgårdsmästarbostad. Det odlades en stor mängd köks- och medicinalväxter. Områdets norra del skulle tillhöra gymnasiet och skolan och den södra veterinärinrättningen. Inte förrän 1946 skulle Skara stad komma att ta över parken. Parken har sedan 1700-talet genomgått flera förändringar stilmässigt och man kan fortfarande idag ana vart gamla alléer funnits.

Växter

Botan är Skaras mest artrika park och här finns ungefär 350 träd. Bland annat växer här gingko, katsura, kaukasisk vingnöt, himalayabjörk och näverhägg. Vid ingången möts man av en perennrabatt där det också finns en informationsskylt om parkens historia. I den västra delen, där det förr fanns en damm till vattenförsörjning, finns idag en plantering av rhododendron och azalea.

Örtagården

Lagom till Linnéåret 2007 så invigdes en helt ny örtagård i Botan. Den befinner sig i den västra delen, på den plats där parkens botaniska avdelning fanns ända fram till 1940-talet. Planteringen omges av låga hagtornshäckar och här växer bland annat nejlikrot, lin och bergmynta. En skylt finns på platsen som berättar om växterna och dess användningsomåde.

Den här platsen har en intressant historia då det här förr fanns en plantskola. Idag består parken av flera öppna ytor som ofta används till lek och idrott. På platsen växer också ett riktigt ovanligt träd, en gulbrokig rödask.

Historia

På den plats där Kråks, Västergötlandsmuseum och Stadsträdgården befinner sig fanns mellan år 1856 till 1915 en plantskola som Skaraborgs läns trädplanteringsförening stod bakom. Föreningen bildades av major Nils Åstrand, som varje år fick hämta en viss mängd växter utan kostnad. Det är troligt att många av de träd som finns i Skara med omnejd härstammar från denna plantskola då det stämmer väl överrens med ålder på många av våra stadsträd idag. Här utbildade man också trädgårdsmästare som fick arbeta i trädgården. År 1900 blev stadsträdgården en plats för allmänheten och ett växthus uppfördes på platsen som arrenderades under lång tid av en trädgårdsmästare.

Växter

Även i den här parken finns det några intressanta träd att titta på. Här växer bland annat korkalm, sumpcypress, rödek och det mycket ovanliga trädet gulbrokig rödask.

Surbrunnsparken är en liten grön strimma som följer bäcken Dofsan från SLU och vidare ut till Malmgatan.

Historia

På 1600- och 1700-talet blev det populärt i Sverige med brunnsdrickning. Även Skara hade sin alldeles egna surbrunn på den här platsen. År 1752 utfärdades ett intyg om källans goda vatten och senare uppfördes också ett brunnshus samt ett badhus som stod kvar ända till förra sekelskiftet. På den plats där biskopsgården står fanns förr den vackraste trädgården i hela Skara, seminarieträdgården.

Seminarieträdgården tillhörde seminariet där det utbildades lärare och lärarinnor. Trädgården användes i undervisningen och där fanns flera intressanta träd och växter. År 1906 påbörjades ett arbete med en helt svensk botanisk trädgård. Växter och frön skänktes från bland annat Alnarps trädgårdar. Större delen av trädgården försvann när Biskopsgården byggdes, men en del fruktträd från seminariets tid står kvar.

Växter

Surbrunnsparken är en ganska öppen plats med en central plantering av bokar. Utmed bäckkanten växer det flera exemplar av flikbladig klibbal.

Viktoriaparken är en plats som inbjuder till spontanlek och motion. Här finns Viktoriasjöarna, två grävda sjöar som bryter av landskapet och är en viktig resurs för många djur.

Historia

Den största sjön i Viktoriaparken grävdes i slutet på 1800-talet. Lektor Hofling som var föreståndare för veterinärinrättningen bekostade allt själv. Det blev en populär plats för skridskoåkning och båtturer. Här fanns också tvättstugor och det var här stortvätten ägde rum bland folket i Skara. Vid Hoflings död tog kommunen över sjön och grävde ytterligare en.

Växter

Parken domineras av björk och vattenälskande träd såsom al och pil. Här finns en liten plantering av olika sorters hägg och även ett björkarboretum. Där kan man bland annat finna hängbjörk, pappersbjörk och kamtjatkabjörk.
Det var också i den här parken som de första träden till de nyfödda i Skara planterades år 2006, ett antal exemplar av skogsek. Den traditionen har sedan förts vidare varje år på olika platser runt om i Skara.

Denna sida uppdaterades