< >

Medborgarundersökning  - kort sammanfattning

Vartannat år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det blir en temperaturmätare på övergripande nivå för att identifiera områden som Skara kommun behöver titta vidare på. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2023. Ett urval av kommuninvånarna, 1 208 stycken, fick svara på frågor om:

Sammanfattning (parantes avser år 2021 som jämförelse)

Medborgarnas uppfattning om Skara kommuns som helhet

Invånarna bedömer att Skara kommun är mycket eller ganska bra som en plats att bo och leva till 87,6 procent (86,2), vilket är något lägre än riket, där motsvarande bedömning är 91,8 procent (92,0).

Medborgarnas uppfattning om Skara kommuns verksamheter

Invånarna bedömer att Skara kommun sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt till 72,5 procent (81,0), vilket är något lägre än riket, 79,4 procent (80,6).

Medborgarnas uppfattning om lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Inom detta frågeområde ligger svaren i samma nivå som 50 procent av övriga kommuners svar.

Medborgarnas uppfattning om samhällsservice

Invånare är i stort nöjda med samhällsservicen, där blandannat hela 90,1 procent tycker att utbudet av livsmedelsaffär nära boende är mycket eller ganska bra.

Medborgarnas uppfattning om resor- och kommunikationer

Invånarnas bedömning av gång- och cykelvägar är övervägande mycket eller ganska bra. Inom frågeställningarna kollektivtrafik till fritidsaktiviteter, utbud av laddningsstationer samt utbud av pendlarparkeringar finns möjlighet till utveckling för att uppnå nöjdare invånare.

Medborgarnas uppfattning om bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Invånarna i Skara kommun svarar 95,7 procent (94,0) att de är mycket eller ganska nöjda med utbudet när det gäller böcker och tidskrifter. Samtidigt är uppfattar 31,4 procent (36,0) att utbudet av ställen för unga att träffas i kommunen som fritidsgårdar och ungdomsklubbar mycket eller ganska bra, vilket i sig är något lägre än riket, 33,8 procent.

Medborgarnas uppfattning om underhåll av offentliga miljöer

En stor andel av invånarna är mycket eller ganska nöjd vad gäller underhåll av offentliga miljöer. Hela 85,8 procent (92,0) är positiva till kommunens skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.

Medborgarnas uppfattning om trygghet i samhället

Skara kommuns invånares uppfattning om trygghet i samhället har blivit mer positiv. Undersökning 2021 innebär att kommun låg inom spannet för de 25 procent av kommuner där tryggheten upplevs lägst. Vid undersökningen 2023 har övervägande del av svaren på frågeställningarna blivit mer positiva och den samlade bilden är att den upplevda tryggheten nu är i samma nivå som 50 procent av övriga kommuners svar. 

Medborgarnas uppfattning om klimat och miljöarbete

Skaras invånares uppfattning om klimat och miljöarbetet är generellt hög. Med undantag för frågan, om möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon, där 35,8  procent (38,0) svarar mycket eller ganska bra, vilket också är något lägre än riket, 40,9 procent.

Medborgarnas uppfattning om bemötande, information och inflytande

Av invånarna uppfattar 83,0 procent (87,0) att de får ett mycket eller ganska bra bemötande av tjänstepersoner. Motsvarande bedömning avseende politiker är 94,5 procent (--). Samtidig uppfattar 34,4 procent (27,0) att de har möjlighet att delta aktivt i kommunens utvecklingsarbete genom exempelvis medborgardialog och samråd, vilket nu blivit högre än riket 33,4 procent (32,0).

Medborgarnas uppfattning om jämlikhet och integration

Skara kommuns invånare uppfattning om jämlikhet och integration speglar genomsnittet av riket, där cirka 85 procent upplever att de kan vara den dom är och leva det liv de vill i sin kommun. Däremot är upplevelsen att kommunen inte arbetar aktivt med integration, delaktighet, minska diskrimineringen i samhället samt förtbättra toleransen för människors olikheter. Av invånaran tycker ca 30,0 procent att detta arbete är mycket eller ganska bra.

Medborgarnas uppfattning om förtroende

Skaras invånare och dess uppfattning om förtroende är generellt låg. Lägst procentandel med uppfattningen mycket eller ganska bra finns inom frågorna, om kommunens politiker upplevs som lyhörda för idéer, 18,7 procent (15,0) och frågan om upplevelse om transparens i hur politiska beslut fattas 20,5 procent (20,0). Noteras att riket genomgående har låga utfall i svaren mycket eller ganska bra.

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Skara kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Skara kommuns invånare tycker om Skara kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten. Undersökningen genomfördes under hösten 2023 med urval på 1 208 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 36 procent, vilket är samma som vid undersökningen 2021. För riket som helhet var svarsfrekvensen 36 procent. Det var första gången 2021, undersökningen genomfördes i den nya formen där sammanställningen grundar sig på procentuellt svar av mycket bra och ganska bra. Undersökning omfattar 13 delområde. Noteras att undersökningen är gjord under rådande Covid-19 pandemi.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 162 kommuner i Medborgarundersökningen 2023. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 162 kommuner som var med i undersökningen 2023. Skara kommun har deltagit i Medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 samt hösten 2023.

Skara kommun deltar i undersökningen vartannat år från och med 2021, nästa gång kommunen deltar blir 2025.

Denna sida uppdaterades