< >

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. I kommunens brottförebyggande råd sitter tjänstemän från olika förvaltningar samt den lokala polisen.

Samverkan för ökad trygghet

Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Syftet med överenskommelsen är att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten inom Skara Kommun.

De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i denna överenskommelse är kopplad till en gemensamt framtagen problembild baserad på lokala kartläggningar och medborgardialoger. Utifrån problembilden har prioriterade områden valts, och inom dessa ett antal åtgärder. Den lokala brottsförebyggande arbetsgruppen, BRÅ-gruppen, utarbetar förslaget till överenskommelse, handlingsplan och medborgarlöfte.

Samverkansöverenskommelsen berör endast det som parterna kommit överens om att samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande insatser pågå vid sidan om överenskommelsen.

Medborgarlöfte 2023

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Kommunen lovar:

 • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
 • Att arbeta för att öka tryggheten och attraktiviteten kvällstid i Skara stadskärna genom samverkansprojektet Purple Flag.
 • Att genomföra informationsinsatser för att motarbeta skadegörelse.
 • Att arbeta för en trygg och säker miljö i hela kommunen. Detta innebär exempelvis arbeta med förbättrad belysning, tillgänglighetsgöra den fysiska miljön för samtliga medborgare samt genomföra trygghetsvandringar.

Polisen lovar:

 • Att fortsätta med trygghetsskapande fotpatrullering i områden som framkommer från våra egna och gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och skapa dialog med allmänheten.
 • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
 • Att besöka alla i elever i årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Tillsammans lovar vi:

 • Att fortsätta arbetet med Grannsamverkan.
 • Att samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och öka tryggheten.
 • Att fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
 • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
 • Att gemensamt informera om och förebygga brott som berör äldre.

Denna sida uppdaterades