Projekt nr 9: Bo tillsammans

< >

Studentarbeten

Vi lever i en mycket föränderlig tid där övergripande, globala trender påverkar våra lokala förutsättningar på ett sätt som ínte har skett tidigare och som sätter frågan om det hållbara samhället i fokus.

Chalmers Arkitekturs kurs Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället har tagit fasta på detta. Kursen varit uppdelad i två delar: analys av globala och lokala förutsättningar samt fördjupningsprojekt.

Introduktion
med SWOT-ananlys och förslag till lokala mål för ett framtida hållbart Skara.

Ladda ner pdf Pdf, 8 MB.

Analys av globala och lokala förutsättningar

Det lokala sammanhanget

 • Att bosätta sig i Skara
 • Att försörja sig i Skara
 • Att växa upp och bli gammal i Skara
 • Att förflytta sig, till och från Skara
 • Att överleva i långsiktigt perspektiv

Ladda ner pdf Pdf, 28.2 MB.

Det större sammanhanget

 • OECD
 • Icke-OECD
 • Europa
 • Sverige
 • Västra Götaland
 • Skaraborg

Ladda ner pdf Pdf, 12 MB.

Planeringstrategier

 • Att flytta
 • Att försörja sig
 • Den byggda miljön
 • Socialt och rumsligt perspektiv
 • Stad och land

Ladda ner pdf Pdf, 13.9 MB.


Fördjupningsprojekt

Kriterier för fördjupningsprojekt

Studenterna har fått i uppdrag att studera Skaras möjligheter och utmaningar i ett långsiktigt framtidsperspektiv. De har också fått i uppdrag att ta fram förslag på nyckelprojekt inom något eller några av följande områden:

Landsbygdsutveckling Utvecklingsområde Varnhem, Skara Hästland, relationen mellan stad och land.

Integration  Utveckling av mötesplatser mellan asylsökande och skarabor.

Infrastruktur/urbana system  Gångstråk, gestaltning av Skaras infarter,cykelstråk, infrastrukturförändringar för att underlätta kollektivtrafik, gröna korridorer.

Stadsutveckling Levande stadskärna, utveckling av stadsträdgården, stationsområdet, Skaravallen, trygghet och säkerhet i Vilanområdet, Tullportagärdet, bostäder i Vattentornsparken, gestaltning av Hötorget.

Regional planering Samverkan mellan Skaraborgs städer, Hornborgasjön som destination.

Utvalda fördjupningsprojekt

Följande fördjupningsprojekt valdes därefter ut av studenterna själva, i samabete med tjänstemän på Skara kommun:

1. På Spåret

Evalotta Holby, Kailun Sun, Karen Høstmark och Sarah Blake Elmvall

Att överbrygga barriärer och gränser i Skara. I en stad finns stadsdelar, områden, människor och objekt som är avgränsade från varandra på grund av fysiska och mentala barriärer. Gestaltningsförslaget kartlägger barriärer i Skara och ger förslag på hur en av dessa - den gamla järnvägen - kan överbryggas. ”På Spåret” visar hur området längs rälsen från Centralstationen till Järnvägsmuseet kan utvecklas och omvandlas till en livfull och inbjudande stadsdel.

Poster Pdf, 4.5 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 10.4 MB.

2. Kulturhub

Humda Mariam Malik Saleem, Lillian Xiao och Mohamed Ossama

Skara är en historisk stad med en mångfald av kulturer och aktiviteter för olika sociala grupper. Staden saknar dock platser för möten och interaktion mellan sociala grupper samt integration av nyanlända invånare. Målet med vårt projekt är att finna en gemensam plats där upplevelser kan delas och olika kulturer kan vara med och forma Skaras identitet.

Poster Pdf, 20 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 37.5 MB.

3. Följ strömmen

Cong You, Frida Olsson, Ulrika Lindahl och Yanyi Zhang

Vattenhantering och offentliga platser längs Drysan. Projektet ”Följ strömmen” fokuserar på ån Drysan och dess gröna omgivningar i Skara stad. Vi vill ge Drysan mer uppmärksamhet och lyfta fram ån som en tillgång i stadsmiljön samt ge förslag på hur några av stadens gröna offentliga platser kan förbättras.

Poster Pdf, 6.8 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 13.9 MB.

4. Ekohuset

Johan Delvert, Marine Gelard och Tifaine Parsis

Huvudsyftet med ”Ekohuset” är att åter koppla samman stad och landsbygd och att öka medvetenheten om hållbar utveckling. Projektet är ett förslag på hur en gammal ladugård i Skara kan omvandlas till en ny mötesplats med olika aktiviteter kopplade till hållbarhet, bland annat en marknad med lokala produkter, ett café/restaurang och en utställning.

Poster Pdf, 4.1 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

5. Naturligtvis!

Alice Valinger, Emma Anderberg, Fredrika Sandblom och Matilda Leffler

Naturupplevelser för kunskap och känsla. Projektet ”Naturligtvis!” handlar om vandringsleder som tillsammans med nyckelprojekt kan locka och inspirera människor att vistas mer i naturen. I dagens samhälle, med de klimatförändringar vi står inför, är det viktigt att stärka banden till den natur vi har och hur viktig den är för människan.

Poster Pdf, 25.9 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 49.4 MB.

6. Från Nästgårds

Emmelie Gustavsson och Linda Johansson

Samarbete och design för lokal mat- och energiförsörjning. Lokal mat och lokal energi är bra för både miljön och den lokala ekonomin. Projektet ger förslag på hur en lokal mat- och energiförsörjning kan organiseras. Fokus ligger på samarbete där man delar på investeringar och kunskap. Detta gestaltas på Uddetorps naturbruksgymnasium.

Poster Pdf, 1.4 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

7. Ekoby i Varnhem

Malin Bengtsson

Ett projekt om en ekoby i kulturella Varnhem bestående av fjorton hållbara hus. Gemensamhetshuset och fruktträdgården är hjärtat i denna miljövänliga och sociala by. Typhusen är utvecklade med framtiden och miljön i fokus. De är också utformade för att kunna anpassas till olika hushållsstorlekar.

Poster Pdf, 68.6 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

8. Hållbara Hästkrafter

Chang Liu, Jakob Danckwardt-Lillieström och Åsa Karlsson

Ett hållbart regionalt hästcentrum. I detta projekt undersöker vi hur människors engagemang i hästar kan vara en utgångspunkt för hållbara möjligheter i hela Skara. Det handlar om kontakten mellan djur och människor och hur hästnäringen kan bli en katalysator för utveckling inom många olika områden.

Poster / Pdf, 7.7 MB.Konceptbeskrivning Pdf, 14.1 MB.

9. Bo tillsammans på äldre dagar

Daniela Diaconu och Maria Wikström

Kollektivboende för seniorer i Varnhem. Detta fördjupningsprojekt handlar om kollektivt boende för äldre i den historiska landsorten Varnhem. Det är ett gestaltningsförslag för ett seniorkollektiv med många mötesplatser och aktiviteter mitt i Varnhems hjärta!

Poster Pdf, 10 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 9.8 MB.

10. Share(your)Ability

Helena Hoas, Natallia Novik och Stina Lööf

Ingen vinner förrän alla har vunnit. ”Share your Ability” är ett brädspel som handlar om att synliggöra varje människas möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Spelets områden - mat, vatten, transport, konsumtion, energi och byggd miljö - representerar vardagens olika delar. I spelet löses miljöproblem med hjälp av förmågor som förvärvas i spelet, i kombination med ”expertkunskaper” från andra spelare.

Poster Pdf, 12 MB. / Konceptbeskrivning Pdf, 35 MB.

Denna sida uppdaterades