< >

Östra entrén, Skara

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för området vid östra infarten till Skara.

Fastighetsägaren för Domprostegården 2:1 och Bilisten 1 har ansökt om att få pröva möjligheten till ändring av detaljplaner som omfattar nämnda fastigheter i syfte att möjliggöra etablering av restaurang- och handelsverksamhet.

Den åttonde mars 2017 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka förfrågan om
planbesked och inleda planläggning (220§ 50). Kommunstyrelsen anförde att ett helhetligt grep kring området skulle tas för att på ett så bra sätt som möjligt lösa övergripande strategiska frågor gällande infrastrukturen för områdena.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för handel, restaurang samt andra verksamheter som vitaliserar närområdet norr och söder om Skaraborgsgatans östra ände utan att omkringliggande verksamheter och boende påverkas påtagligt negativt. Infrastrukturen ska anpassas till de ändrade förhållandena med fokus på en gen, attraktiv och trygg framkomlighet för de mjuka och hållbara trafikslagen.

Läs även blogginlägg om planen: Helheten viktig när vi planerar vid Skaras östra entré (2019).

Arbete pågår inför att planen ska finnas ute för granskning.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Anders Aubry.

Denna sida uppdaterades