< >

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du endast få parkeringstillstånd om du därtill regelbundet behöver hjälp utanför bilen. Du skickar din ansökan till den kommun du är folkbokförd i. Efter att vi fått in ansökan tar det upp till 3 veckor innan du får svar.

Vad innebär tillståndet?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade samt parkera en längre tid än vad som normalt är tillåten på tidsbegränsade parkeringsplatser. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.

Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får parkera:

  • Högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
  • Högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än tre timmar (är parkering tillåten mer än 24 timmar gäller denna tid).
  • Högst den tiden som finns angiven på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade.
  • Högst tre timmar på gågata.

Parkeringsreglerna omfattar de kommunala parkeringsplatserna och gäller nödvändigtvis inte på privat tomtmark. Du måste själv ta reda på vad som gäller på privata parkeringar och i andra kommuner du besöker. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna, där ditt fordon kan utgöra hinder eller fara och inte i zoner för specifika ändamål, exempelvis lastzon, taxizon och vändzon.

Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller där. EU Parking card (information på engelska)

Vem kan få tillståndet?

Det finns två olika parkeringstillstånd för rörelsehindrade:

Förare: en person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd. Bedömningen av rörelsehindret grundar sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska i sådana fall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Passagerare: Tillstånd kan beviljas om personen på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå mer än en mycket kort sträcka och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam vid målet under den tid det tar för föraren att parkera bilen.

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

  • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
  • Person som har en synnedsättning men som inte har något rörelsehinder.
  • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
  • Svårigheter att bära.
  • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Hur går ansökan till?

För att kunna behandla ansökan ska du beskriva dina svårigheter att förflytta dig med respektive utan hjälpmedel. Om du söker som passagerare behöver du även ange skäl till att du behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att du inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Du behöver även skicka med ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning i ansökan. Vid varje ansökan görs en ny prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad även om du har haft parkeringstillstånd för rörelsehindrad tidigare. Om din ansökan är komplett är ansökningstiden normalt cirka tre veckor. Under sommar och högtider kan handläggningstiden bli längre.

Fyll i och skicka in ansökningsblankett till avdelningen för samhällsbetalda resor, adressen är:
Samhällsbetalda resor
Götene kommun
533 80 Götene

Ansökningsblankett finns att ladda eller kan beställas från medborgarkontoret på telefon: 0511-38 60 01.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Ansökan

Denna sida uppdaterades