< >

Nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter samt vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i varje beslutsinstans. Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna. I reglementena framgår det bland annat vilken verksamhet nämnden ansvarar för. 

Vad gör nämnderna?

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Nämnderna får besluta det som finns inom deras ansvarsområden, men de utför (verkställer) inget av besluten själva. Det är den förvaltningen som är knuten till nämnden som är utföraren av besluten. 

Vilka ingår i nämnderna?

I varje nämnd sitter det ett antal ledamöter och ersättare som är valda av kommunfullmäktige, det vill säga de förtroendevalda. Varje nämnd har en ordförande och minst en vice ordförande. Ordföranden tillhör den politiska ledningen och vice ordföranden tillhör oppositionen. Tillsammans kallas ordföringarna för presidiet.


Denna sida uppdaterades