< >

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och utveckla den kommunala organisationen. Kommundirektören är chef för kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören är också chef över alla förvaltningschefer. 

Kommunledningsförvaltningen är indelad i enheter.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunstyrelsen.


Enheter på kommunledningsförvaltningen


Enheten har det övergripande ansvaret för att leda, styra och samordna verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i Skara kommun. Enheten stöttar förvaltningarna att tillvarata de möjligheter som digital teknik ger i syfte att skapa effektfulla arbetssätt och framför allt - utveckla och förbättra tjänster till nytta för Skaras invånare!

Enheten ansvarar för ekonomisystem och den löpande ekonomiska redovisningen samt att ta fram underlag för budgetbeslut och verksamhetsplaner.

Enheten arbetar även med central budgetuppföljning, fakturering, kommunens årsredovisning samt förvaltning av donationer och fonder.

HR ska samordna och strategiskt utveckla en hållbar kommungemensam personalpolitik genom rådgivning, stöd och processledning. HR ska arbeta verksamhetsnära och kommunikativt för att vägleda chefer i syfte att kvalitetssäkra HR-processerna samt följa lagar och avtal. HR´s uppdrag är att bidra till en gott arbetsgivarvarumärke där medarbetare och ledare arbetar tillsammans i samverkan.

Kommunikations uppdrag är att styra, leda och utveckla Skara kommuns interna- och externa kommunikation samt varumärkesarbete. Enheten upprätthåller kontakter med media, planerar och genomför övergripande kommunikationsinsatser. Kommunikation ska vägleda och strategiskt utveckla en hållbar kommungemensam kommunikation genom rådgivning, stöd och genomförande.

Kontaktcenter verkar för ökad tillgänglighet till Skara kommuns tjänster och service för kommunens medborgare. Genom kontaktcenter får medborgarna svar på sina frågor av allmän karaktär i första kontakten. Kontaktcenter arbetar även genom dokumentation av frågor och synpunkter för verksamhetsutveckling i alla förvaltningar .

Kansliet administrerar den politiska ärendeprocessen och ansvarar för diarieföring och arkivering. Kansliet utgör ofta en samordnande funktion mellan tjänstepersoner, förtroendevalda och allmänhet. Kansliet arbetar för att öka effektivitet och kvalitet i kommunens politiska ärendehanteringsprocess, samt i V6 samarbeten och övriga kommunöverskridande sammanhang.

Tillväxt och näringsliv arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen med kommunövergripande utvecklingsarbete kopplat till tillväxt utifrån Skara kommuns vision och mål.

Enheten består av näringslivsstrateg, mark- och tillväxtstrateg, mark- och exploateringsingenjör, folkhälsostrateg, utvecklingsledare arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsledare landsbygdsutveckling, besöksnäringsstrateg, turismutvecklare och en turistassisten. 

Tillväxt och näringsliv arbetar med att utveckla Skara kommun utifrån prioriterade tillväxtfrågor så som:

  • Hållbar tillväxt
  • Näringslivsutveckling
  • Arbetsmarknad
  • Mark och exploatering
  • Folkhälsa
  • Besöksnäring
  • Landsbygdsutveckling
  • Trygghet
  • Infrastruktur
  • Internationellt arbete

Medarbetarna vid tillväxt och näringsliv stödjer även förvaltningarna för att tillsammans skapa aktivitet i riktning mot vision och uppsatta mål.

Enhetens ansvarsområden är tvärsektoriella, det vill säga att arbetet sker över förvaltnings- och verksamhetsgränser samt i samarbete med fler aktörer/externa aktörer mot gemensamma mål. 

Denna sida uppdaterades