< >

Politik och demokrati

Regeringsformen är en av Sveriges grundlagar och beskriver att all offentlig makt utgår från folket. Regeringsformen gäller även för kommuner och genom den får kommunerna i uppdrag att sköta de lokala angelägenheterna av allmänt intresse. För att genomföra uppdraget har varje kommun en folkvald församling som kallas kommunfullmäktige.

Folkvalda politiker

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommunens medborgare vart fjärde år i allmänna val. Ledamöterna väljs för en mandatperiod, det vill säga de fyra åren mellan valen. Antalet platser i kommunfullmäktige fördelas efter det antal röster varje parti får. Varje plats i kommunfullmäktige är ett mandat.

Vad är kommunens uppdrag?

Kommunallagen förtydligar hur kommunen ska organisera sig och vilka befogenheter kommunen har inom sitt självstyre. Kommunallagen tillsammans med flera andra speciallagar ger kommunen rätt att själv avgöra vad som är en kommunal angelägenhet med två undantag:

  • kommunen får inte utöva sådant som enligt lag ska utföras av en annan offentlig myndighet
  • verksamheterna ska i princip bara vara inom kommunens egna geografiska gräns.

De områden som kommunen har fått ansvar för är att leverera välfärd till sina medborgare i form av socialtjänst, barnomsorg och skola. Enligt lag ansvarar kommunen också för miljö-och hälsoskydd, renhållning, plan- och byggfrågor, ordning och säkerhet, räddningstjänst, vatten och avlopp.

Skara kommun arbetar också med bland annat näringsliv, exploatering, kultur och fritid samt samhällsutveckling.

Kommunen är en betydelsefull arbetsgivare och har i och med det ett stort uppdrag att leverera arbetsmöjligheter och arbeta aktivt för kompetensförsörjning.

Denna sida uppdaterades