< >

Kommunfullmäktiges sammanträden och ärenden

Kommunfullmäktige sammanträder sex till åtta gånger per år. Mötena är öppna för alla som vill ta del av debatter och beslut. 

Tillkännagivande för varje sammanträde annonseras på den officiella anslagstavlan.

Fråga och interpellation

Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan hen ställa en fråga eller en interpellation till någon av kommunalråden eller ordföranden i en nämnd.

Vid en fråga är det bara den som frågat och den som svarat som får debattera. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten. Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

Efter frågor eller interpellationer behandlar fullmäktige ärenden där beslut ska fattas. Dessa ärenden har först behandlats i kommunstyrelsen och eventuellt även i någon av kommunens nämnder eller bolag. Besluten verkställs av nämnderna via anställda i kommunens förvaltningar.

Motion

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i kommunstyrelsen eller i någon annan av kommunens nämnder eller bolag. Därefter kommer motionen tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Denna sida uppdaterades