< >

Purple Flag - tillsammans för ett tryggare Skara

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Trygghet är en avgörande faktor för attraktionskraften i en stad och för att kommuninvånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Eftersom trygghetsfrågan får allt större fokus i samhället är det viktigt att samverka och hitta nya arbetssätt. Nu satsar Skara kommun och MEGA+ tillsammans på Svenska Stadskärnors metod, Purple Flag. I Skara har vi valt att satsa på stadskärnan och projektet kommer att leda till en möjlig certifiering.

Projektperiod

2021 - 2023

Syfte

Att tillsammans med andra aktörer identifiera åtgärder som skapar en trygg och attraktiv stad.

Mål

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Deltagande parter

Skara kommun, MEGA+ samt Svenska Stadskärnor. Alla i Skara är välkomna att engagera sig med åsikter, i trygghetsvandringar m m.

Beskrivning av nuläget

Undersökningar visar att invånare och näringsidkare i Skara önskar att  tryggheten i samhället ska öka. 

Skara kommun arbetar aktivt med trygghetsfrågan genom bland annat

  • Brottsförebryggande rådet, BRÅ
  • Effektiv samordning för trygghet, EST
  • Medborgardialog och medborgarlöfte i samarbete med Polisen
  • Medborgarundersökningen
  • Gestaltningsprojekt, exempelvis omgestaltning av Björndammen och busstationen
  • Belysningsprojekt, exempelvis cykelbanor, Biblioteksparken och Krabbelund
  • Daedalogs trygg - en app där utvalda näringsidkare rapporterar in trygghetsfrågor
  • Unga kommunutvecklare
  • Kameror vid stationshuset (uppstartat)
  • Se över mötesplatser, exempelvis Olins gränd och Djäkneplatsen (uppstartat)

Logg

2021-05-27 Pressmeddelande om uppstart
2021-10-13 Pressmeddelande om aktiviteter
2021-10-23 Purple Week. Näringslivsfrukost, Trygghetsvandringar
2022-01-22 Purple flag Skara lyfts fram av Svenskt näringsliv
2022-01-31 Utkast till nulägesanalys på remiss
2022-03-22 Trygghetsvandring med fastighetsägare i stadskärnan
2022-04-05 Näringslivsfrukost om stadskärnan med workshop
2022-06-28 Handlingsplan ut på remiss i referensgrupp
2023-11-17 Certifiering.

Denna sida uppdaterades