Projekt nr 1: "På spåret" - projektidé för att minska barriärer i Skara.

< >

Framtidens hållbara Skara
- Chalmersprojektet

Hösten 2015 stod Skara kommun värd för en av Chalmers Arkitekturs terminskurser i hållbar stadsbyggnad. Ett trettiotal sistaårsstudenter från hela världen kom till Skara för att hjälpa till att utveckla vår kommun under tretton veckor.

Samverkan mellan stad och land
Inriktningen från kommunens sida handlar om gemensam hållbar utveckling av stad och land, med två huvudspår: gröna och kreativa näringar.

Den kanske viktigaste faktorn för om projektet faktiskt kommer att mobilisera och stödja en positiv utveckling är hur väl förankrat det är bland de lokala och regionala aktörerna. Vi har därför bjudit med intresserade aktörer från företag och organisationer inom kulturlivet och de gröna näringarna till de studentseminarier som pågått under kursens gång, för att kunna ge relevanta inspel i kursens arbetsprocess. 

Projektet avslutades med en utställning i januari då allmänhet, politiker, tjänstemän samt privata aktörer inbjöds till slutpresentationen av analyser och fördjupningsprojekt.

Kursen Sustainable Development in a Local Context
- hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang

Kursen arbetar med att se det lokala samhällets villkor och möjligheter för att tackla de stora globala framtidsfrågorna, som resursbrist, klimatförändringar, demografiska förändringar, strukturomvandling med mera.

Under tretton veckor med start i september 2015 studerade 31 studenter i de sista årskurserna av utbildningen Skaras möjligheter och utmaningar i ett långsiktigt framtidsperspektiv. Dessutom tog de fram förslag på nyckelprojekt för att stärka våra möjligheter till en hållbar utveckling. De timmar som lades ner från studenternas sida innebär 11 årsarbeten, en fantastisk möjlighet för oss att få en utomståendes blick på vår kommun och vår framtid. Studenterna kom från arkitektur-, planerings- och ingenjörsutbildningar i Sverige och världen, vilket erbjuder en mångfald av perspektiv och frågeställningar.

Under v. 40 var studenterna på plats i Skara för fältstudier, intervjuer och inventering. Därefter bedrevs arbetet i huvudsak från Chalmers, med nedslag på plats några gånger under kursen.

Utställning och seminarier i Skara
Arbetet redovisades efter hand vid seminarier på Chalmers, där vi var inbjudna att delta som diskussionspartners eller åhörare. Kursen avslutades i början av januari 2016 med föreläsningar och utställning av arbetet på plats i Skara. Utbildningen bedrevs på engelska, men redovisningen av arbetet skedde till största delen på svenska.


Denna sida uppdaterades