< >

Politiskt förord

Skara kommun – många utmaningar och möjligheter

Ny mandatperiod har precis inletts och Skara kommun har fått en ny politisk ledning i bred majoritet i Skaras kommunfullmäktige, en ledning som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, samt en valsamverkan med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Det ger en stabilitet för kommunen att kunna agera framåt, tillsammans för Skaras bästa. Samtidigt är vi beredda att ta ett gemensamt ansvar i en svår tid.

Skara kommun står inför många utmaningar, samtidigt som det finns möjligheter. Vi har haft en pandemi som varat över två år och fortfarande har vi efterdyningar av den. Samtidigt har det gett oss nya erfarenheter, genom förändrade arbetssätt och snabbat på digitaliseringens möjligheter. Den 24 februari anföll Ryssland sitt grannland Ukraina, ett krig som fortfarande pågår och som vi ännu inte ser ett slut på. Människor flyr krig och Skara får nya invånare. Kriget ger oss ett instabilt säkerhetspolitiskt läge och Sverige ansöker nu om medlemskap i NATO. Inflationen i Sverige ligger i oktober mellan 9-10%, vilket innebär påfrestning ekonomiskt för både kommunen och för våra invånare. Stigande priser på både energi och livsmedel kommer påverka samhället.

Skarakoalitionen vill att politiken i Skara ska präglas mer av det som förenar, än det som skiljer oss åt. Vi vill forma ett politiskt ledarskap, där vi kan hitta mer av konsensus tillsammans i politiken, som bygger på lyssnande med respekt för olika åsikter. Vi vill också ha ett bra samarbete med vårt näringsliv och civilsamhälle. Vi vill också ha ett bra samspel med våra kommunala tjänstepersoner och de fackliga organisationerna som är verksamma i Skara kommun.

Vi vill se en Skara-anda med mottot; Vi gör det tillsammans, för Skaras bästa!


Skaras ekonomiska resultat över mandatperioden som varit är starkt, och satsningar på skola och omsorg har kunnat genomföras. Kommunen genomför också stora investeringar med byggnation av Stinsen, centrala lägenheter för äldre, Teglagården som är särskilt boende för äldre och bygget av ny förskola vid Marieberg och därefter vid Sörskogen. Nya detaljplaner är på gång för både boende och verksamheter.

Det är viktigt med ekonomisk stabilitet och att skattetillväxten förstärks genom nya invånare. Skara kommun ska vara en attraktiv kommun där fler vill bo och leva. Därför är det viktigt att planering för bostadsbyggnation fortsatt sker, att vårt näringsliv har utvecklingskraft och att invånarna i Skara trivs, där vi har ett brett utbud av kultur, idrott, föreningsliv och naturupplevelser. Skara ska vara en trygg kommun, med goda uppväxtvillkor för barn och unga, där skolan har en viktig roll för att våra barn och unga ska få en bra utbildning med kvalité och studiero.

Kompetensförsörjning av kommunens verksamheter är ett särskilt fokusområde för att vi ska kunna bemanna skolverksamheten och äldreomsorgen.

Skara ska än mer utnyttja kraften av att vara kommunen som ligger i hjärtat av Skaraborg. Skara ska vara en attraktiv kommun som har bra tillväxtkraft och utvecklas hållbart både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, banker, myndigheter, region med flera ska kommunen samverka för att sträva efter en högre kvalité, tillväxt och utveckling för invånarna i Skara kommun.

Denna sida uppdaterades