< >

Nämnder ekonomiska beräkningar

Under avsnittet nämnderna ekonomiska beräkningar framgår detaljerat hur nämndernas budgetramar är framräknade och förändringar från föregående budgetram.

För tabeller hänvisar vi till budgeten som pdf.

---

 

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2021 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2022-2024. Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2022-2024.

Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar inklusive investeringskompensation för reinvestering i fastighetskomponenter. Dessa fördelas därefter vidare till berörda nämnder.

Teknisk justering 2022 om -1,5 mnkr avser -1 mnkr avser färdtjänstresor till omsorgsnämnden och -0,5 mnkr för marknadsföringsåtgärder av Katedralskolan till barn och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Budgetprioriteringar avser 2 mnkr till arbetsmarknadsgrupp för övergripande samverkansarbete i frågorna. 1 mnkr avsätts för tillväxtfrämjande näringslivsarbete till kommunstyrelsens planenhet. 0,25 mnkr tillförs för evenemang och 0,15 mnkr för att stötta projektledning för ett levande Skara genom Mega+. Likaså ges ett tillskott till kommunstyrelsen på 0,15 mnkr till verksamhet ”fixarbrandis” via Samhällsskydd Skaraborgs verksamhet.

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2022 års budget med förväntningar för löneindex och priser (KPI) 2023-2025.

 • Effektivisering utgår inte för något år.
 • Demografijustering avser 2023 när det nya särskilda boendet står klart för inflyttning. Antagande för år 2023 och 2024 är beroende av hyrespåverkan och hel/halvårseffekt samt ett förväntat ökat antal brukare. Statistik relaterat verkligt utfall naturligtvis en osäker parameter.
 • Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för planerade investeringar och avser nya inventarier till Teglagården.
 • Budgetprioriteringar 4,0 mnkr 2023 avser framtida utmaningar och ekonomi i balans. 1,0 mnkr avräknas från 2024.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2022 års budget med förväntningar för löneindex och priser för åren 2023-2025.

 • Effektivisering tas bort och utgår ej.
 • Demografijustering för ändrade barn och elevantal sker över åren.
 • Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för kostnader för årets planerade investeringar.
 • Teknisk justering: 1,0 mnkr avser förändringar från riktade bidrag till generella bidrag.
 • Budgetprioriteringar, För budgetåret avgår 3,1 mnkr för tidigare ökad ram i budgetbeslut 2022 relaterat pandemin.
 • Tillförs 3,0 mnkr från år 2023 för insatser att öka elevernas resultat. Vidare 1,0 mnkr för 2023 för implementering av den organisationsgrundade fördelningsmodellen samt 0,2 mnkr 2023 till insatser för att förbättra elevernas psykiska hälsa.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2022 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2023-2025.

 • Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2023-2025.
 • Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar.
 • Teknisk justering avser växling hyra för lokstallar från KS.
 • Budgetprioritering avser 0,5 mnkr från år 2023 för drift av nya anläggningar på Vilans fritidsområde. Vidare 0,2 mnkr för år 2023 för att förstärka studieförbundens verksamhet samt 0,4 mnkr för år 2023 som kan vara en grund för att skapa en ”fond” för föreningar med ekonomiska problem, m a a elprisökningar m.m.

Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2022 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2023-2025.

 • Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2023-2025 på nämndens ramtilldelning. Därutöver ska fastighetshyrorna höjas med max 2,2 procent vilket medför ett extra effektiviseringskrav.
 • Investeringsrelaterade kostnader avser kompensation för pågående och planerade investeringar.


Förändringar

Uppräkning av intäkter och kostnader utgår från 2022 års budget med förväntningar för löneindex och priser 2023-2025.

 • Effektivisering ingår med 1,0 procent för 2023-2025.
 • Teknisk justering görs utifrån ny samhällsbyggnadsnämnd där planenheten lyfts över från Kommunstyrelsen.
 • Budgetprioritering 0,5 mnkr görs från år 2023 för att förstärka planarbetet.

Förändringar

Samverkansnämnd med Falköping, Götene, Tidaholms kommuner. Falköping är huvudman för nämnden och budgeten är inte beslutad för år 2023 i Falköping. Skaras del är en uppskattning av vår kommande kostnad. (Budget inte beslutad för år 2023)

 • År 2023 tillförs 0,3 mnkr utöver index för att möta upp Skaras finansiering av den gemensamma nämnden. (Budget inte beslutad för år 2023)

---


---

---


Denna sida uppdaterades