< >

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det i varje kommun finnas en funktion med särskilt medicinskt ansvar. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har som uppgift att säkerställa grundkraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvar i en kommun styrs av hälso - och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetsförordningen.

  • Att patiienterna får en säker och ändamålsenlig hälso - och sjukvård av god kvalitet inom kommunen ansvarsområde
  • Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
  • Att patienten få den hälos-och sjukvård som en läkare förordnat om
  • Att rutinerana för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
  • Att det finns rutiner så att kontakt tas men läkare eller annan hälso -och sjukvårds personal när pateinetens tillstånd fodrar det
  • Att beslut om delegering är förenligt med säkerhet för patienten
  • Att anmälan görs till aktuell nämnd vid vårdskada eller risk för vårdskada

Denna sida uppdaterades