< >

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande grupp och ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verklighet. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. I ansvaret ingår att leda och samordna all verksamhet som kommunen ägnar sig åt.

Kommunstyrelsen genomför de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Den tar även egna beslut i många frågor och förbereder de ärenden som går vidare till kommunfullmäktige. Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Det betyder att kommunstyrelsen kontrollerar att lagar och riktlinjer följs i den kommunala verksamheten.

I Skara har kommunstyrelsen även hand om näringslivsfrågor, kommunens turistverksamhet och övergripande administration. 

Utskott

Till kommunstyrelsen hör två utskott, beredningsutskottet och personalutskottet. 

Denna sida uppdaterades