< >

Uppdrag till
Kultur- och fritidsnämnden

Ett rikt kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter skapar en attraktiv kommun med en aktiv fritid för våra medborgare, viket ger bättre hälsa för både själen och kroppen.

Grunden för det demokratiska arbetet återfinns inom föreningslivet och ska värnas.
Kommunen är en viktig aktör för att tillgängliggöra kulturen och idrotten till så många som möjligt, med särskilt fokus på barn och unga, men även att motverka ensamhet och synliggöra alla de mötesplatser som finns.

Stora satsningar har genomförts de senaste åren och fler är planerade. En god samverkan med externa partners och finansiärer möjliggör detta. Nämndens behöver tillse att slutföra dessa projekt, kvalitetssäkra drift och säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Uppdrag

 • Nämnden tillförs 0,5 mkr/årligen för att bland annat täcka den ökande driftskostnaden för Vilanområdet.
 • Nämnden tillförs 0,2 mkr för att förstärka studieförbundens verksamhet som på så sätt kan växla upp det med statliga medel som kommer även vårt föreningsliv till del, som ett led i att främja psykisk hälsa, delaktighet och träning i demokrati, dvs föreningskunskap.
 • Nämnden tillförs 0,4 mkr som kan vara en grund för att skapa en ”fond” för föreningar med ekonomiska problem, med anledning av elpris eller annan orsak. Medel kan ansökas av föreningarna.

 • Nämnden ska tillsammans med föreningslivet ha en god dialog och samverkan för att finna möjligheter att engagera fler barn och ungdomar som saknar fritidsaktiviteter, genom prova-på-verksamhet.

 • Biblioteket ska ha god tillgänglighet med upplevelser av litteratur, media och programaktiviteter, där målet är att nå minst 20 000 besökare, varav 800 barn inom gruppen barnverksamhet från förskole- och skolverksamheten.

 • Satsningen ”Bokäventyret” i Gamla biblioteket ska möjliggöra läsfrämjande verksamhet för barn- och unga, och där kan även utvecklas generationsöverskridande aktiviteter från barn-ungdom-vuxen-äldre.

 • Satsning på idrotts- och kulturturism ska fortsätta och ska innebära ett bättre utnyttjande av kommunens fritidsanläggningar och att synliggöra besöksmål. För att lyckas att nå ut bättre och engagera fler är samverkan med andra aktörer viktig, där även vårt föreningsliv vid kultur- och fritidsevenemang gärna kan involveras.

 • Planera för att antalet besökare ska öka för samtliga fritidsanläggningar i kommunen, med inbjudande aktiviteter. Fortsätta satsningen på ”Ung i Skara”-dagen tillsammans med föreningslivet, där vårt samlade utbud visas upp och där föreningar ges möjlighet att kunna vara med och visa sin verksamhet.

 • Satsningarna på Petersburgsområdet ska fortsätta enligt plan som tagits fram tillsammans med föreningarna, där en parkourbana och ett arenaområde nu anläggs där bl a utomhusteater med mera kan bedrivas. Dessutom ska givetvis Petersburgsstugan byggas upp igen, kanske med möjlighet till enklare caféverksamhet.

 • Nämnden ansvarar för flera vandringsleder i olika delar av kommunen, vilka ska ha fortlöpande underhåll vilket görs i samverkan med nämnden för service och teknik.

 • Utred tillsammans med föreningslivet i de större tätorterna Axvall, Ardala, Eggby och Varnhem vilka satsningar man vill planera för och göra tillsammans, för en ökad gemenskap och få mer vardagsrörelse.

Denna sida uppdaterades