< >

Petersburg motionscentrum, Skara

Kommunen har tagit initiativ till att ändra detaljplan B285 i den del som berör Petersburg i Skara, Skara kommun.

Förslaget innebär i korthet:

  • Prickmark (mark som inte får bebyggas) tas bort för den yta som gäller Petersburgs friluftsområde där den nedbrunna motionscentralen låg.
  • Ändringen möjliggör en ny och flexibel placering av nytt motionscentrum samt eventuell annan enklare bebyggelse som kan behövas för friluftsområdets behov i framtiden.

Planändringen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2023 (§ 32) då mötet beslöt att sända planändringen på samråd för att inhämta godkännande och eventuella synpunkter på planändringsförslaget. I beslutet omnämns ärendet som "Petersburg klubbstuga". Detta har sedan ändrats till "motionscentrum" men syftet är detsamma.

Kortare process om planändringen godkänns nu

Ändringen av detaljplanen genomförs med begränsat förfarande, för en kortare process. Då ändringen är liten har kommunen bedömt att planändringen kan antas om alla berörda godkänner ändringen under samrådet. Om någon som är berörd av planändringen har synpunkter på ändringen så behöver processen förlängas med en granskningsperiod. Om så sker finns tillfälle att på nytt lämna synpunkter på planändringen.

Samråd

Samrådet pågår fram till den 20 april. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga digitalt här på hemsidan samt i utskrivet format på anslagstavlan utanför kontaktcenter i Stadshuset.

Synpunkter på planändringen ska senast torsdagen den 20 april 2023 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 532 88 SKARA eller mejlas till plan@skara.se. Uppge ditt namn, fastighet (alternativt adress) och ”Petersburg”. Om du har synpunkter ska det framgå vad det är i planändringen som du motsäger dig.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du är sakägare har du rätt att överklaga en detaljplan, förutsatt att du lämnat dina synpunkter under samråd eller granskning.

Om alla berörda lämnar sitt godkännande till planändringen under samrådet kan planändringen antas direkt efter samrådet, vilket kan spara tid och resurser.

Kontakta planarkitekt Axel Demker, axel.demker@skara.se, om du inte har möjlighet att komma någon av dessa tider.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Axel Demker om du vill ha handlingar sänt per post eller digitalt via e-post. Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställer du till planarkitekt Axel Demker, axel.demker@skara.se


Denna sida uppdaterades