< >

Oljeavskiljare

I verksamheter där olja, bensin och andra liknade vätskor hanteras krävs en oljeavskiljare för att minimera risken att oljan når spillvattnet. Lokaler som saknar golvbrunnar och avlopp undantas från kravet på installation av oljeavskiljare. 

För att minimera risken att olja når dagvattnet kan hårt belastasde områden som till exempel stora parkeringsplatser och vissa industriområden få krav på oljeavskiljare.

Exempel på verksamheter som behöver oljeavskiljare

  • Bensinstationer
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Gör-det-själv-hallar
  • Större garage med golvavlopp
  • Fordonstvättar.

För vissa verksamheter, exempelvis fordonstvättar, behövs oftast ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren för att klara gällande utsläppskrav.

Viktigt!

Spillolja eller annan koncentrerad olja får inte hällas i avloppet även om det finns en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren är endast avsedd för att hantera minder mängder olja och oljehaltigt vatten.

Kontroll och skötsel

Både nyinstallerade och befintliga oljeavskiljare omfattas av kraven på kontroll, besiktning och tömning enligt standarden SS-EN 858-2. Enligt standarden för oljeavskiljare ska kontroll och underhåll utföras minst var sjätte månad av erfaren personal. Kontrollen ska omfatta mätning av oljeskiktets tjocklek och slamnivå samt funktionen hos avstängningsanordningen och larmen. Kontrollerna ska journalföras.

Tömning

För att en oljeavskiljare ska fungera behöver den tömmas regelbundet. Tömningsfrekvensen beror på typ av oljeavskiljare, storlek och belastning. Det är viktigt att följa rekommendationerna från tillverkaren. Vanligen innebär det heltömning minst 1-2 gånger per år. Oljeavskiljaren måste återfyllas med rent vatten innan spillvattenflödet kopplas på igen efter en tömning. Tömning av oljeavskiljaren och eventuell separat slamavskiljare ska utföras av tömningsentreprenör som är godkänd av Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.

5-årsbesiktning

Minst vart femte år ska en mer omfattande besiktning av oljeavskiljaren utföras av utbildad personal. Vid besiktningen kontrollerar man bland annat oljeavskiljarens skick och att oljeavskiljaren är tät. Resultatet av besiktningen ska dokumenteras och journaler ska kunna visas upp vid en tillsyn. Eventuella avvikelser ska åtgärdas.

Denna sida uppdaterades