< >

Adressättning

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för namnsättning av gator och vägar inom detaljplanerade områden. Detta sker i samband med framtagande av detaljplan men kan också ske vid förtätning av staden.

Skara kommuns mätningsingenjör arbetar med tilldelning av adressnummer samt att upprätta belägenhetsadresser till platser som har behov att lokaliseras utanför detaljplanerat område.

En belägenhetsadress består i vanliga fall av två delar; adressområde och adressplats.

  • Adressområde är ett gatunamn eller gårdsnamn ihop med ett traktnamn
  • Adressplats är alltid ett nummer som vid behov kompletteras med en bokstav.

Tillsammans identifierar de en unik plats utan att behöva ange koordinater.

Postorter och postnummer bestäms av PostNord.

Saknar du en adress eller är adressen felaktig, kontakta bygg@skara.se eller kontaktcenter på telefonnummer 0511-32000.

Alla bebyggda fastigheter som tilldelats adressnummer ska ha en synlig adressnummerskylt.

Kommunen ansvarar för att gatunamnskyltar sätts upp vid samtliga kommunalägda gator och fastighetsägaren ansvarar för att adressnummerskylt sätts upp synligt på sin fastighet.

Några viktiga orienteringsfaktorer är just gatunamn- och husnummerskyltar. Det underlättar för räddningstjänst, post och besökare att hitta till rätt fastighet och i rätt tid.

I kommunens komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter gällande adressnummerskyltning kan ni läsa ett förtydligande av fastighetsägarens ansvar och skyldighet att köpa, sätta upp och hålla synlig adressnummerskylt på den egna fastigheten.

Beslut från kommunfullmäktige Pdf, 619.5 kB.

När flera bostäder delar samma entré ska varje bostad tilldelas ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. Som fastighetsägare lämnar man förslag på lägenhetsnummer via kommunens självserviceblankett. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och registrerar dem till rätt adress i Lantmäteriets insamlingsapplikation. I samma blankett registrerar ni som fastighetsägare ändrade eller borttagna lägenheter.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar som ofta kallas för lägenhetsregister.

Du som fastighesägare av flerfamiljshus ska meddela om nytillkomna lägenheter eller ändrade lägenhetsnummer till kommunen. Du kan då använda avsedd blankett för detta. 

Ajourhållning av lägenhetsregistret flerbostadshus inklusive specialbostäder Pdf, 97.2 kB.

Denna sida uppdaterades