< >

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

Laglighetsprövning

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt.

Vem kan överklaga?

Alla medlemmar i kommunen har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade genom att överklaga.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet har anslagits på kommunens officella anslagstavla. 

Skara kommuns officiella anslagstavla

Förvaltningsrätten i Jönköping Länk till annan webbplats.

Postadress till förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
550 02 Jönköping

Förvaltningsbesvär

Om beslutet kan överklagas så är kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur överklagandet går till. Reglerna om överklagande finns i förvaltningslagen. Det är vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten som prövar såväl lagligheten som lämpligheten av ett beslut. Beslutet kan antingen upphävas beslutet eller ändras.

Vem får överklaga?

Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen och lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att man bilivit tilldelad beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Postadress till Skara kommun
Skara kommun
532 88 Skara

Denna sida uppdaterades