< >

Dödsboanmälan och bouppteckning

Dödsboanmälan

Äger den avlidne inte någon fastighet och saknar övriga tillgångar efter att utgifterna kring begravning och liknande är betalda, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.Du som är företrädare för dödsboet kontaktar kommunen för att få hjälp med dödsboanmälan. Om den som avlidit var gift eller sambo ska även hens ekonomi redovisas.

Bouppteckning

Finns det tillgångar kvar efter att utgifterna är betalda, ska ni som ingår i dödsboendet göra en bouppteckning. Bouppteckningen ska ni som ingår i dödsboet lämna till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. En bouppteckning kan du göra själv eller anlita hjälp av en jurist eller en boutredningsfirma.

Ekonomisk sammanställning

Kommunen gör en ekonomisk översikt av den avlidnes tillgångar, skulder och kostnader i  samband med dödsfallet där vi kan se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan. 

Till kostnader i samband med dödsfallet räknas bland annat begravningskostnad, gravsten, minnesstund och hyra.

Exempel på tillgångar: 

  • kontanter
  • saldo på bankkonton på dödsdagen
  • pension 
  • eventuella försäkringar som faller ut
  • kapitalvaror 
  • värde på bohaget

Dödsbodelägare - arvingar till den som har avlidit

På dödsboanmälan ska anges vilka som är dödsbodelägare och att förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är uppfyllda. Dödsboanmälan sänds in till Skattemyndigheten för registrering.

Fast egendom eller tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom (jord med tillhörande byggnader, skog, växtlighet med mera) eller tomträtt kan man inte göra en dödsboanmälan, utan då hänvisas dödsbodelägarna till att göra en bouppteckning.

Begravningskostnader går i första hand

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala den. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Ekonomisk hjälp till begravning

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bidrag till begravningskostnaden av kommunen. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för tillgångarna i boet.

Denna sida uppdaterades