< >

Solel

Solel är gratis energi som aldrig tar slut.

Vi ser positivt på installation av solenergianläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el. Utvecklingen går nu snabbt inom solel, batterilager och elfordon.

Det är viktigt att solenergianläggningar installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär. På sidan Solenergi kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du skaffar en solenergianläggning.

Du har också möjlighet att anmäla dig till fördjupad rådgivning.

Solen hetare än någonsin

Med ett stadigt högt elpris under höst och vintern på grund av förra sommarens torka och dålig påfyllning i kraftverksdammar blir det allt intressantare för företag och fastighetsägare att producera sin egen energi. Har man en hög baslast kan denna täckas av solenergi mer än halva året. Dimensioneringen är viktig så man inte bygger för stort, även om man har stora takytor kanske man inte kan fylla dessa med solceller. Vid stor överproduktion säljs överskottet ut på nätet men lönsamheten är som störst när man förbrukar allt själv.

Kostanden för solcellspaneler har sjunkit sedan förra hösten då strafftullar på paneler från Kina togs bort vilket ger en lägre investeringskostnad.

Finansiering

Vill man snabbt få upp solceller men inte har de ekonomiska förutsättningarna så finns olika typer av leasingavtal. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång kommer via ett avtal med Vattenfalls hyrlösning InHouse snabbt kunna installera 20 anläggningar, vilka minskar klimatutsläppen med mellan 400–600 ton per år.

Läs mer om Vattenfalls hyrlösning InHouse

Andra bolag som erbjuder olika hyrlösningar är: www.soliga.se

Bygglov

Från 1 augusti 2018 är det i Sverige bygglovsbefriat att installera solceller, så länge de följer byggnadens form och detaljplanen inte säger annat.

Även markanläggningar kan vara bygglovsbefriade. Skall man vinkla upp panelerna kan det bli frågan om bygglov. Det finns även känsliga områden som är undantagna från bygglovsbefrielsen. I planeringsstadiet bör man ta kontakt med bygglovsavdelningen för att se vad som gäller för just din fastighet

Transformatorstationer och byggnader i anslutning till solenergianläggning kan vara bygglovpliktiga.

Skattereduktion för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material.
Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.

  • Skattereduktion ges med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
  • Avdraget får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person.

Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik

Så fungerar skattereduktion för grön teknik

Räkna ut skatt

Denna sida uppdaterades