< >

Solenergi

Skara Kommun ser positivt på installation av solenergianläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el. Vanligast är att placera dem på tak. Bäst utbyte ger de i ett sydligt läge. Det är viktigt att solenergianläggningar installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär.

Bygglovsbefrielse gäller för markanläggning av solenergianläggning inom Skara kommun om

 • Placering av anläggningen inte är närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Vid närmare placering krävs skriftligt medgivande från granne. För maxhöjd och befrielse kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Bygglovsbefrielse gäller vid takinstallation av solenergianläggning inom Skara kommun om

 • Anläggningen inte sticker utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt
 • Modulerna installeras så att det eftersträvas en symmetrisk sammanhängande enhet. Se exempel på detta i bilder nedan
 • Byggnaden inte är av kulturminnesvärde, q-märkt eller ligger inom de delar av Skara som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla områden
 • Byggnaden inte ligger inom ett detaljplanerat område där det föreskrivs röda tak, om inte särskild friskrivelse om solenergianläggningar finns i detaljplanen

Om någon eller flera av ovanstående punkter inte uppfylls krävs bygglov. Bygglovsavgiften blir då enligt prislistan.

Frågor om bygglovsförfarandet kan kommunens bygglovshandläggare svara på. Vid frågor om själva solenergianläggningen så kan du kontakta kommunens energirådgivare.

Exempel på installationer

Vid frågan om bygglov eller befrielse från bygglovs så är det framför allt placering ur estetiskt perspektiv som bedöms. Utgångspunkten är att solenergianläggningen ska harmonisera så mycket som möjligt med byggnaden. Ibland är takytorna enkla. Följande fyra bilder visar exempel på installationer som följer riktlinjerna.

Godkänd installation

Avvikelse från riktlinjerna är när det blir spridda enheter eller då det avviker från den rektangulära formen, vilket visas i följande två bilder

Inte godkänd installation

Ibland är takytorna mer komplicerade, exempelvis tak som går in i varandra. Det kan också vara enklare om anläggningen placeras på ett platt tak, osynligt från marken. Kontakta då bygglovshandläggare för att få information om hur just det fallet ska bedömas. Det som också kan påverka hur väl anläggningen smälter in i taket är vilken typ och färg på konsolerna som används, nyans på solceller samt om anläggningen försänks i taket eller placeras ovan takbeklädnaden.

En vanlig solcellsanläggning ger en lastökning på taket på cirka 15 kg/m2. Detta motsvarar ungefär 20 cm torr nysnö eller 5 cm avsmältande vårsnö. I normalfallet ska lastökningen inte innebära några problem men om taket från början är av dålig kvalité eller om det kan förväntas stora snömängder på grund av exempelvis drivbildning så bör detta tas i beaktande.

Handlingar som ska lämnas in i de fall bygglov krävs:

 • Bygglov ansökan länkas till blanketten
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100 solpaneler ska måttsättas i förhållande till tak/fasad
 • redovisning av utvändiga material och kulörer
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs
 • foto, det underlättar för oss

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • detaljritning
 • konstruktionsritning

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö – och byggnadsnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsdokumentation
 • VA-ritningar
 • taksäkerhetsdokumentation

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö-och byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö-och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde

Denna sida uppdaterades