Från cirkulationsplatsen på Malmgatan kommer en anslutningsväg att byggas till den blivande cirkulationsplatsen på riksväg 49 som syns i bakgrunden.

< >

Väg 49 vid Brogårdsvägen

Väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling. Att skapa trafiksäkra lösningar och samtidigt behålla tillgängligheten och framkomligheten på stråket är viktigt för utvecklingen i regionen.

Sträckan mellan korsningarna vid Gråbrödragatan och Malmgatan i Skara håller idag dålig standard vad gäller trafiksäkerhet både för oskyddade trafikanter, de vill säga de som går och cyklar, och övriga trafikanter.

För att ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen har en åtgärdsvalsstudie tagits fram. I åtgärdsvalsstudien tog Trafikverket i nära samarbete med kommunen fram förslag för att hitta en trafiksäker lösning för samtliga trafikslag på sträckan vid Skara. Insatserna möjliggör en trafiksäker och tydlig infart norrifrån in till Skara.

Trafikverket ansvarar för 

 • Ny cirkulationsplats på väg 49
 • Ny planfri korsning för gång-och cykelväg vid Uddetorp och nya hållplatser vid den korsningen

Kommunen ansvarar för

 • Ny planfri korsning för gång- och cykelväg vid Gråbrödradragatan 
 • Ny cirkulationsplats på Malmgatan 
 • Ny anknytningsväg till cirkulationsplatsen på riksväg 49

Frågor och svar

Insatsen ingår i arbetet med att möjliggöra en trafiksäker och tydlig infart norrifrån in till Skara. 

Malmgatan är en viktig kugge för att helheten ska bli bra. Trafiken från Malmgatan till riksväg 49 kommer att gå via en planerad anknytningsgata som kommer att byggas längre fram. Därför anlägger Skara kommun en cirkulationsplats på Malmgatan som ska binda ihop Malmgatan, Sven Adolf Norlings gata och den planerade anknytningsgatan.

Trafikverket planerar att påbörja en vägplan för cirkulationsplatsen på riksväg 49 runt årsskiftet. Vägplanen tar ca ett år och de intressenter som är berörda kommer att involveras i arbetet med vägplanen. Därefter tar projektering, upphandling och byggnation vid.

Förhoppningen är att en byggnation ska kunna ske året efter att vägplanen är klar. Så fort Trafikverket byggt cirkulationsplatsen kan kommunen börja bygga gång- och cykelbron över riksväg 49 upp mot Planteringen. Kommunen har sin planering och beslut om finansiering på plats och en enad politik står bakom besluten. Trafikverkets nästa del blir bygga busshållplatser och en planfri korsning för gång- och cykel vid Uddetorpskorsningen.

I ett tidigare skede planerades ett vänstersvängfält och en planfri korsning vid Gråbrödragatan men de medel som var avsatta i Trafikverkets stråkpott för väg 49 räckte inte eftersom projektet blev betydligt dyrare än planerat. Att det blev dyrare berodde på flera olika omständigheter så som stora ledningar och pumpstationer i marken, kraftledningar i luften, höjdförhållanden och krav på en vägplan. 

Då beslöt Trafikverket tillsammans med Skara kommun att ta ett helhetsgrepp på sträckan mellan Gråbrödragatan och Malmgatan för att höja trafiksäkerheten i de farliga korsningarna och för att hitta finansiering. Skara kommun har i politisk enighet fattat beslut om medfinansiering.

I åtgärdsvalsstudien för väg 49 Lidköping – Skara har följande åtgärder beslutats:

 • Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats på väg 49 mellan de båda korsningarna. 
 • Kommunen bygger en väg in från den cirkulationsplatsen till Malmgatan/Sven Adolf Norlings gata (KLART) och kommunen bygger också en planfri korsning för oskyddade trafikanter vid Gråbrödragatan.
 • Båda infarterna vid Gråbrödragatan och Malmgatan stängs.
 • Trafikverket kommer i sista etappen också bygga en planfri korsning för oskyddade trafikanter vid Malmgatan samt ett vänstersvängfält upp mot Uddetorp och busshållplatser.

Trafikverket och Skara kommun har ett gemensamt ansvar för att samtliga åtgärder på sträckan genomförs.

Trafikverket ansvarar för 

 • Ny cirkulationsplats på väg 49
 • Ny planfri korsning för gång-och cykelväg vid Uddetorp och nya hållplatser vid den korsningen

Kommunen ansvarar för

 • Ny planfri korsning för gång- och cykelväg vid Gråbrödradragatan 
 • Ny cirkulationsplats på Malmgatan (byggstart vecka 42 2022)
 • Ny anknytningsväg till cirkulationsplatsen på riksväg 49

Skara kommun ansvarar för att projektera, bygga och bekosta den planfria korsningen vid Gråbrödragatan, den nya anknytningsvägen till cirkulationsplatsen på väg 49 samt cirkulationsplatsen på Malmgatan/Sven Adolf Norlings gata.

Beslutet om medfinanisering är fattat i politisk enighet i Skara kommun.

Den planfria korsningen påbörjar kommunen så fort Trafikverket har byggt klart cirkulationsplatsen och stängt Gråbrödragatan för fordonstrafik.

Den nya vägen kan kommunen bygga redan innan Trafikverket är klara med sin cirkulationsplats på riksväg 49. 

Information om aktuella trafikstörningar

Vad gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder och framkomlighet på väg 49 så har Trafikverket och Skara kommun under många år samarbetat för att hitta lösningar.

Stråk 5 och väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling och samtliga av Skaraborgs kommuner har pekat ut stråket som högst prioriterat. Därför har det avsatts regionala stråkmedel, det har genomförts åtgärdsvalsstudier för både Varnhem – Skövde och Lidköping Skara och 2023 kommer byggnationen av etapp Axvall och Varnhem att påbörjas.

Om vägen inte hade varit prioriterad hade det varit svårt att få regionala infrastrukturmedel till åtgärderna även om kommunen hade medfinansierat som kommunen nu gör. Det beror alltså inte på satsningar på andra områden att det har tagit tid att hitta långsiktigt trafiksäkra lösningar för väg 49 mellan Gråbrödragatan och Malmgatan.

Att få ner restiden på väg 49 är högprioriterat i hela Skaraborg för att möjliggöra att Skaraborg ska kunna bli en lokal arbetsmarknadsregion. Då skulle vi bli den fjärde största i Sverige. Men båda de korsningarna har legat som egna objekt där man har funnit lösningar som har rymts inom stråkpotten för just de åtgärderna. Sedan har även de åtgärderna försenats på grund av få anbudslämnare och man har fått göra omtag. Infastruktursatsningar är komplicerade, kostar väldigt mycket pengar och tar framför allt lång tid.

Denna sida uppdaterades