< >

Plattformen, Skara

Kommunen har tagit initiativ till att ändra befintlig detaljplan för Stationsområdet etapp 1 (området där Stinsen nu byggs) nära busstationen, i centrala Skara.

Planändringen för Plattformen (B410) innebär i korthet:

  • Maximal nockhöjd för byggrätten på kv. Plattformen höjs med ca. 2 meter på totalt 5 våningar istället för tidigare tillåta 4 vån.
  • Förutom Bostäder och Centrum-användning tillåts även Parkering i bottenplan eller källarplan på kv. Plattformen, detta för att möjliggöra en flexibilitet och tillgodose efterfrågan på parkering som alternativ till centrum/handel i bottenplan.
  • Planen skyddar nu även viktiga ledningar samt ett äldre träd som klassas som särskilt skyddsvärt med över 1 meter i diameter (på parkeringsytan norr om Stinsen).

Detaljplanen var ute på Samråd under perioden mars-april 2023. Då synpunkter som krävde vissa justeringar inkom, skickades planen även ut på granskning.

Planändringen vann laga kraft den 12 september 2023.

Vad som ändrats sedan samråd

  • Komplementbyggnader på Plattformen och Stinsen regleras till max 3,5 meters nockhöjd och på parkeringsytan och Thalia regleras taknock till max 3 meter. Detta för att bevara områdets karaktär, trygghet och attraktivitet.
  • Prickmark har tillkommit på kv. Stinsen samt parkering för att bevara områdets karaktär och siktlinjer till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
  • Användningen ”Gågata” görs om till ”Gata” på Klostergatan för en mer flexibel detaljplan som möjliggör den nya gestaltning och ombyggnad som är tänkt här.

Granskning

Granskningshandlingen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 16 maj 2023 där mötet beslöt att skicka ut detaljplanen på granskning (SKA-SAM 2023-05-16 § 104). Detta är sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget och granskningen syftar till att man skall kunna yttra sig om de revideringar som gjorts sedan samrådet. Granskningen genomfördes fram till 22 juni. Granskningsutlåtandet hittar du under fliken Antagandehandlingar. 

Antagande

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande, upprättat enligt Plan- och
bygglagen (2010:900) 5 kap. 23 §, för planändring av detaljplan B410 (Plattformen).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta planändringen av detaljplan B410 (Plattformen) enligt till beslutet hörande handlingar enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §

Planändringen vann laga kraft den 12 september 2023.


Denna sida uppdaterades