< >

Plattformen, Skara

Kommunen har tagit initiativ till att ändra befintlig detaljplan för Stationsområdet etapp 1 (området där Stinsen nu byggs) nära busstationen, i centrala Skara.

Planändringen innebär i korthet:

  • Maximal nockhöjd för byggrätten på kv. Plattformen höjs med ca. 2 meter på totalt 5 våningar istället för tidigare tillåta 4 vån.
  • Förutom Bostäder och Centrum-användning tillåts även Parkering i bottenplan eller källarplan på kv. Plattformen, detta för att möjliggöra en flexibilitet och tillgodose efterfrågan på parkering som alternativ till centrum/handel i bottenplan.
  • Planen skyddar nu även viktiga ledningar samt ett äldre träd som klassas som särskilt skyddsvärt med över 1 meter i diameter (på parkeringsytan norr om Stinsen).

Detaljplanen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2023 (§ 30) då mötet beslöt att skicka ut detaljplanen på samråd för att inhämta synpunkter på planförslaget.

Samrådet avslutades under april 2023 och inkomna synpunkter sammanställs nu.


Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Jonathan Naraine


Denna sida uppdaterades