< >

Vi har antagit Kommunernas klimatlöften

Vår kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Varje kommun beslutar själva vilka, och hur många, klimatlöften man vill avge.

För mer information om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.

Skara kommun är stolt över att vara med i denna satsning!


Klimatlöften för 2024 är under antagande. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta 21 av 30 åtgärder i Kommunernas klimatlöften. 

 • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 • Vi har en koldioxidbudget.
 • Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 • Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi gör klimatsmarta inköp.
 • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas. (Kommunens mål är 50% elfordon till 2026 och att resten ska drivas av andra fossilfria drivmedel såsom exempelvis HVO100).
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 • Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål. (Minskningen ska inte ske så att barn och äldre äter mindre av kosten som serveras.)
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 • Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. (Klimatlöftet ska dock inte medföra att kommunen lånar ut saker gratis, som vi inte 2023 erbjuder, eller konkurrera med privata företag)
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Kommunfullmäktige tar beslut i frågan på ett kommande sammanträde.

Vi arbetar vidare även under 2023 med genomförandet av flera av de klimatlöften som kommunen tidigare antagit.

Kommunstyrelsen har beslutat att avge följande 15 klimatlöften varav två är klimatlöften kommunen redan uppfyller:

 1. Vi har en laddplan för kommunen
 2. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 3. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 4. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 5. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 6. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 7. Vi använder cirkulära möbler
 8. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 9. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 10. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 11. Vi genomför energieffektiviseringar Länk till annan webbplats.
 12. Vi installerar solenergi
 13. Vi har en koldioxidbudget
 14. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 15. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Rapport om uppföljning av klimatlöften 2022. Pdf, 239.5 kB.


Kommunstyrelsen beslutade att avge 16 klimatlöften för 2021.

Skara kommun har redan första året klarat 8 av 16 avgivna löften och har kommit långt även inom många av de övriga klimatlöftena.

UTFALL: 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy / JA
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal /JA
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag /NEJ
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter / NEJ
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandling /NEJ
10. Vi använder cirkulära möbler / JA
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa /NEJ
12. Vi mäter matsvinn i offentliga verksamhet och har mål / NEJ
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål NEJ
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar / JA
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation / NEJ
16. Vi prioriterar egen solel / JA
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal /JA
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget / JA
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation / JA
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat / NEJ

Genomförande 2021

Skara kommun har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera förvaltningar och kommunala bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis anordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Denna sida uppdaterades