< >

Gynna pollinerare

Skara kommun ska anlägga blommande miljöer i och kring kommunens tätorter samt utföra pollineringsvänlig skötsel. I projektet ska sex provytor anläggas för omställning av kortklippta gräsmarker till högvuxna gräsytor och ängslika miljöer.

Projekttid

2022-11-18 -- 2024-12-31

Nuläge

Pollinatörerna har minskat kraftigt de senaste åren och så mycket som en tredjedel av Sveriges vilda bin håller på att försvinna. Många av insekterna svårt att hitta mat och lämpliga boplatser. En viktig orsak till att bin och andra pollinerare minskat kraftigt är att många av deras naturliga livsmiljöer och föda försvunnit, men även att användningen bekämpningsmedel har ökat. 

Kommunen äger och sköter stora områden mark såsom, gator, parker och gräsytor. En förändring i skötsel och omställning av olika områden kan ge positiv effekt om de istället blir blommande: vägkanter, träd och buskage, rondeller, kullar och ängsmiljöer.

Därför behövs pollinerare

Insekter som humlor, bin och andra pollinerare gör ett livsviktigt jobb. Blomväxter är beroende av pollinering för sin förökning. Utan pollinering, inga frön. Både tama och vilda bin lever av pollen och nektar och är därför helt beroende av växter som blommar. Både hanar och honor samlar nektar när de besöker en blomma och honorna samlar dessutom pollen åt sina larver.

Syfte

Blommande miljöer i och kring kommunens tätorter och pollineringsvänlig skötsel ska underlätta för pollinerare.

Mål

1. Inventera och identifiera vilka kommunala gräsmattor som lämpar sig att ställa om och vilka blommande växter som kan sås in eller planteras. Marker som generellt är lämpliga är solbelyst och torr gräsmarker med mycket jordblottor. Även mindre kullar, industrimark, vägrenar med torrängsflora är lämpliga då de ofta är mindre näringsrika.

2. Ta fram en handlingsplan för att öka antalet vilda pollinerare i och kring kommunens tätorter. Handlingsplanen ska svara på vilka blommande växter (träd, buskar och blommor) som passar våra pollinerare och markförhållanden.

3. Anlägga sex provytor på olika platser i och kring kommunens tätorter för omställning av idag kortklippta gräsmarker till högvuxna gräsytor och ängslika miljöer. Genom att också så in fröer och plantera pluggplantor i de högvuxna gräsytorna ökar vi tillgången på mat för pollinerarna (bin, humlor och fjärilar) och på sikt också artrikedomen i tätorterna.

4. Sist men inte minst vill kommunen informera om hur allmänheten och privata markägare kan gynna pollinerare genom att öka antalet bivänliga växter i sina trädgårdar, balkonger och på befintliga gräsmattor.

Projektets långsiktiga effekter

Ökad biologisk mångfald med fler vildbin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Ökad medvetenhet om ekosystemtjänster i allmänhet och pollinerade insekternas ekologiska och ekonomiska betydelse i synnerhet. Fler blomrika miljöer i och kring kommunens tätorter samt omställning till mer pollineringsvänlig skötsel. Projektet kan förhoppningsvis även inspirera till och förbättra förutsättningarna för pollinatörer i privata trädgårdar.

Deltagande parter

Skara kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Finansiering

Projektets budget är drygt 200 000,-. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Länsstyrelsen beviljar statligt bidrag med maximalt 50%, dock högst 106 000 kronor, till Skara kommun. 

Projektlogg/tidsplan

Augusti 2023 - Projektsida


Denna sida uppdaterades