< >

Prioritering för budgetperioden

Det nya fullmäktige kommer att besluta om ett program för mandatperioden, som ska ge inriktning i kommunens arbete framåt, med långsiktiga prioriteringar och uppdrag.
Skara har unika resurser med fantastiska möjligheter att sätta kommunen än mer på kartan.

Skara ska ta till vara sitt centrala geografiska läge i Skaraborg. Det är viktigt att Skara tar hand om det historiska arvet, samt har stolthet över det breda kulturliv som finns. Att stärka attraktionskraften är av strategisk vikt.

Det handlar om orten som boendekommun, som nav för grön utveckling, som innovations- och utbildningsnod, intressant besöksmål och där Skara är Skaraborgs hjärta i en växande arbetsmarknadsregion.

Att värna demokratin, öppenheten och alla människors lika rätt och värde är grunden i kommunens politiska ställningstaganden.

Skara är en kommun där vi tillsammans formar ett tryggt samhälle byggt på tolerans och respekt för olikheter, där vi också motverkar sociala orättvisor. Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete och ta tillvara alla de styrkor som varje människa bär med sig. Skaras kultur- och föreningsliv är en viktig grund för mötesplatser där invånare kommer samman och är därmed en viktig pelare för att jobba i demokratisk anda och bygger även en social trygghet.

Kommunen ska ta ansvar för att vi har en sund ekonomi i balans, som garanterar välfärd och ger möjlighet till investeringar i en kommun som ska ha tillväxt.

Genom en stark skolverksamhet, vård och omsorg, socialtjänst, tillsammans med ett rikt kulturliv och meningsfull fritid ges medborgarna möjlighet att forma sina liv med en bra hälsa.

Kommunen ska ha ett gemensamt ansvar för en hållbar utveckling i hela Skara kommun, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Kommunen ska ha ett aktivt miljöarbete som bidrar till kraftigt minskade utsläpp och värnar våra viktiga naturresurser och den biologiska mångfalden. Kommunen ska ta ett ansvar för att Parisavtalet genomförs i vår kommun. Rent vatten är avgörande för vår framtid.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning är ett område som kommunen måste prioritera och är ett av de viktigaste uppdragen kommunen har för att kunna bemanna skola, äldreomsorg med mera. Kommunen måste verka för en långsiktig plan för kompetensförsörjning till kommunens verksamhet.

Kommunens arbetsplatser ska ha ett närvarande ledarskap, där chefen kan bekräfta medarbetarnas insatser. Lika viktigt är det att det finns gott medarbetarskap, för att man ska trivas på sin arbetsplats.


Medborgarna i Skara ska känna att man lever och verkar i en kommun med stor öppenhet.

Kommunen ska eftersträva breda lösningar och samsyn i viktiga frågor med Skara kommuns bästa i fokus. Kommunen ska sträva efter en god dialog med medborgare, näringsliv, civilsamhälle och andra samverkansaktörer.


Kommunen ska verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt.

Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Denna sida uppdaterades