Byggarbetsplatsen

Byggarbetsplatsen

Teglagärdet idag

Teglagärdet idag

< >

Särskilt boende på Teglagärdet

Våra äldre invånare blir fler och det nya särskilda boendet, Teglagården, skapar plats för våra invånare att ta del av välfärden. Bygget beräknas stå färdigt för inflytt hösten 2023 och ska ha plats för 107 Säbo-platser, åtta LSS-platser, lokaler för daglig verksamhet, café och ett kommunarkiv. Boendet byggs med stor hänsyn och omtanke om nästa generation i valet av hållbara material och lösningar.

Boendet ska byggas utifrån nya möjligheter med digitala och tekniska lösningar samt möjlighet till en bra arbetsmiljö och bemanningslösningar, som också ger god driftsekonomi.

Projektperiod

Sommar 2020 - hösten 2023

Projektbudget

320 miljoner kronor.

Organisation

Beställare: Skara kommun
Projektägare: Kommunstyrelsen
Projektledare: Staffan Lundstedt
Styrgrupp: Presidiet kommunstyrelsen och presidiet omvårdnadsnämnd. Adjungerande: kommundirektör, ekonomichef, fastighetschef förvalting service och teknik, förvaltningschef omsorgsförvaltning
Arbetsgrupp: projektledare, verksamhetsledning omsorgsförvaltning

Tre faser i projektet

Under fas ett jobbas systemhandling fram, tillsammans med budget samt riktkostnadskalkyl. Därefter ges startbesked från kommunfullmäktige.
I fas två sker projektering till bygghandling med efterföljande budgetavstämning.
Inför starten av fas tre tecknar kommunen kontrakt om byggnation med byggentreprenören. 
I fas tre börjar man bygga.

Projektlogg /tidsplan

  • September 2019. Kommunstyrelsen fattar beslut om att utreda planmässiga förutsättningar för ett äldreboende inom det område som kallas Teglagärdet i centrala Skara
  • 2021-01-04 - Detaljplanen vinner laga kraft.
  • 2021-04-06 Inlämning av bygglovhandlingar.
  • 2021-04-07 Kommunstyrelsen gokänner riktkostnadskalkyl. Startbesked för Fas 2 och 3.
  • 2021-04-20 Bygglov Byggnadsnämnden
  • 2021-06-04 Kommunen tecknar kontrakt med byggentreprenören gällande Fas 3. (Byggnadsfasen)
  • 2021-06-15 "Första spadtaget" tas
  • Hösten 2023 Teglagården är färdig för inflytt

Nyheter om Teglagården

2021-07-02 Pålningsarbetet har startat - blogg och film

2021-06-28 Pålningsarbeten i marken vecka 26-28

2021-06-15 Första spadtaget för Teglagården

2021-06-02 Livskvalitet i fokus på Teglagården (se även filmen längre ned)

2020-12-04 Livskvalitet på särskilt boende - vad tycker du?

Livskvalitet i fokus på Teglagården (film)

Denna sida uppdaterades