< >

Djurgårdshage, Skara

I Skara planeras en ny stadsdel, Djurgårdshage, som förenar stad och landsbygd. Med uppdraget att utveckla ett planprogram för bostäder och attraktiva stadsrum, tar kommunen ett banbrytande steg. Nu lanseras en medborgarberedning där 25 invånare slumpmässigt väljs ut för att representera Skara. Denna unika satsning öppnar upp för bredare samhällsdeltagande och ger invånarna en direkt röst i stadens framtid.

Samhällsbyggnadsnämnden har i april 2023 beslutat att ta fram ett planprogram för ett område i södra Skara, som vi kallar Djugårdshage. Planprogrammets syfte är att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum samt gröna stråk som kopplar samman Skara när tätorten byggs ut söder om E20. Totalt i området kan runt 330-490 nya bostäder möjliggöras (enligt Översiktsplan 2040) samtidigt som nya anknytningar i form av vägar och nya attraktiva stråk för gående och cyklister som binder samman olika bostads-, handels- och rekreationsområden med varandra i Skara tätort.

Stadsdelens unika läge ger möjlighet att få karaktären av både stad och landsbygd och kanske även integrerad odling och matproduktion. Visionen för stadsdelen är ännu inte framtagen utan kommer arbetas fram i dialog med medborgare genom en unik satsning på vad som kallas en medborgarberedning.

Skarapodden - nytt avsnitt!

Tillsammans skapar vi Stadsdelen Djurgårdshage Länk till annan webbplats.

Tidigare avsnitt

Skarapodden - om nulägesdialoger, medborgarråd och en ny medborgarberedning Länk till annan webbplats.

Ta chansen och var med i medborgarberedningen!

Skicka in din intresseanmälan till enkat.net/skara Länk till annan webbplats. senast måndag den 6:e maj 2024

Därefter sker ett slumpvis urval och vi meddelar om du har kommit med. Har du frågor kring rekryteringen eller behöver du hjälp att anmäla ditt intresse?
Kontakta Skara kommuns kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt svensk lag. Läs om hur dina uppgifter hanteras hos vår enkätleverantör. 

Integritetspolicy - Enkätfabriken (enkatfabriken.se) Länk till annan webbplats. 

För teknisk support ring 020-12 10 28 eller besök enkatfabriken.se/support

Om Djurgårdshage

Nu planerar vi för en ny stadsdel i Skara. Här kan vi skapa nya kvarter med känsla av både stad och landsbygd. Området kallar vi för Djurgårdshage. Det kopplar samman bebyggelsen i södra Skara med Sörskogen och fritidsområdena Vilan och Petersburg.

Här finns möjlighet att bygga mellan 330-490 nya bostäder. Vi ska ta fram ett planprogram för utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum i området.

Förutom bostäder ska vi även titta på nya kopplingar för gång- och cykelbanor, en ny bilväg och rekreationsområden som utvecklas och kopplas samman.

Ända sedan kartor från 1600-talet kan man se att platsen strax söder om Skara har varit känd som Djurhagen (även kallad Djurgården eller Djurgårdsäng). Troligtvis en viktig plats för lantbruk främst kopplat till djurhållning.

Karta Djurgårdshage

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är en visionsbild för hur ett område, som en stadsdel, ska utvecklas. Det syftar till att undersöka lämplig markanvändning, placering av ny bebyggelse, vägar, miljö- och hållbarhetsfrågor, naturområden och genomförande. Det utarbetas innan detaljplaner och fungerar som en tidig vägledning för områdets utformning.

Planprogrammet anger Skara kommuns avsikter med platsen och utgör grunden för kommande detaljplaner. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan endast ett underlag för kommande detaljplaner.

Från vision till färdig stadsdel

Processen från visionen (som tas fram i detta planprogram) till färdigbyggd stadsdel fortsätter sedan med att detaljplaner tas fram för de olika etapper av bebyggelse som planprogrammet pekar ut i området. Därefter kan mark säljas till entreprenörer och bygglov sökas. Hela processen från vision till genomförande kan ta så mycket som 10 år även om vissa delar kan komma att planeras och byggas tidigare.

Du kommer kunna följa processen på denna sida under hela processen.

Om Medborgarberedning

Vad är en medborgarberedning?

En medborgarberedning är en dialogprocess där en grupp personer träffas för att på djupet diskutera en specifik fråga. Det är en metod som har använts internationellt för att få med ett medborgarperspektiv på komplexa samhällsutmaningar. Medborgarberedningen i Skara kommun är troligtvis den första som genomförs i Sverige med fokus på planeringen av en ny stadsdel.

I en medborgarberedning sker rekryteringen genom slumpmässigt urval med olika kvoter för att säkerställa bred representation och ge röster åt grupper som vanligtvis inte hörs. Deltagarna har möjlighet att fördjupa sig i komplexa frågor genom så kallade deliberativa dialogmetoder som främjar djupgående och reflekterande samtal. Genom sju träffar/workshops arbetar en grupp på 25 personer fram rekommendationer för visionen kring den nya stadsdelen. Rekryteringen sker genom intresseanmälan som skickas ut till alla kommunens hushåll i mitten av april, och sista dagen för anmälan är måndag den 6:e maj.

Varför en medborgarberedning?

Att planera en helt ny stadsdel är en spännande möjlighet – och detta ska vi göra tillsammans. Du som bor i Skara kommun har säkert tankar och idéer. Skara kommun vill på ett tidigt stadium i arbetet med visionen för den nya stadsdelen få in så många perspektiv som möjligt.

Tidigare har Skara kommun genomfört flertalet ”nulägesdialoger” och ”medborgardialoger” där ett ”medborgarråd” bjuder in ihop med kommunen för att diskutera nuläge och framtid kring byn. Detta koncept har prövats i kommunens mindre tätorter och var tänkt att prövas i den nya stadsdelen, dock är det svårare när större delen av stadsdelens invånare ännu inte flyttat dit.

På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 november 2023 beslutades därför att testa ett nytt koncept med medborgarberedning. Syftet är att få ett representativt urval som speglar mångfalden av åldrar, bakgrunder och perspektiv. Satsningen kompletteras med speciella dialogtillfällen för att lyfta in barn och ungas perspektiv på bästa sätt. Satsningen på en medborgarberedning bedöms möjliggöra för oss att på ett medskapande sätt med medborgare på allvar kunna besvara de mer komplexa frågorna som kommer ställas kring dragning av vägar, placering av bostäder etc.

Läs mer om detta i kommunens pressmeddelanden:

Medborgarberedning prövas för ny stadsdel Länk till annan webbplats.

Rekryteringen igång för medborgarberedning om Djurgårdshage Länk till annan webbplats.

Varför ska just du anmäla intresse?

Din input är viktig för att utforma den nya visionen för stadsdelen. Därför vill vi bjuda in dig att delta i medborgarberedningen för Djurgårdshage! Du som är med i medborgarberedningen får en unik chans att få kunskap i olika frågor och lyfta viktiga perspektiv. Tillsammans med övriga i gruppen (totalt 25 personer i varierande åldrar och med olika bakgrund) är du med i sju workshopar under året. Medborgarberedningen är en möjlighet för fler att komma till tals.

Alla erfarenheter och bakgrunder är viktiga. Inga förkunskaper krävs och du är välkommen oavsett utbildningsnivå. Arbetet vi utför tillsammans i medborgarberedningen blir ett viktigt underlag för tjänstepersonerna när de sammanställer visionen som sedan presenteras och beslutas av våra folkvalda politiker.

Tillsammans utvecklar vi Skara!

Skicka in din intresseanmälan till enkat.net/skara Länk till annan webbplats. senast måndag den 6:e maj 2024

Vilka väljs ut och hur går det till?

Medborgarrådet ska spegla mångfalden i Skara kommun så bra som möjligt. Bland de som har anmält intresse görs därför ett representativt slumpmässigt urval utifrån bland annat ålder, utbildningsnivå och var i kommunen de bor. Ur samtliga intresseanmälningar lottas alltså 25 personer ut som får en plats i medborgarberedningen.

Den slumpmässiga urvalsprocess sker via företaget Enkätfabriken.

Vilka kriterier utgår man från när man slumpar ut medborgarberedningen?

Vid den slumpvisa utlottningen av gruppen utifrån inkomna intresseanmälningar kommer följande kriterier vägas in utifrån en procentuell fördelning som så gott det går representerar kommunen enligt nationell och kommunal statistik (SCB, 2019-2022). Kön, ålder, bostadsort (om man bor i centralorten Skara, mindre tätort eller på landsbygd), utbildningsnivå, om man har barn i hushållet eller inte. Undantaget är att något fler från mindre tätort än landsbygd än vad  statistiken visar väljs ut, för att bättre spegla de som kan tänkas flytta till den nya stadsdelen.

Ersättning till dig som deltar

Du som deltar i medborgarberedningen får en ersättning som motsvarar sammanträdesarvodet för våra folkvalda politiker i Skara kommun. Istället för kontant ersättning får du ett presentkort på 1000 kr som kan användas i Skaras butiker. Du som behöver kompensation för resa till och från möten eller för barnpassning får även ersättning för detta – så att alla har lika möjlighet att delta. Deltagare får även ett diplom utdelat för sin viktiga insats i samband med att vi tillsammans överlämnar medborgarberedningens förslag till kommunstyrelsens ordförande i slutet av processen.

Vad kommer man prata om?

Medborgardialogen kommer ske under sju träffar - en uppstartsträff där man får chansen att lära känna varandra och pröva på formatet med mer djupa diskussioner samt sex workshops med olika teman.

Vad är viktigt att tänka på när man planerar en ny stadsdel?

Varje workshop behandlar ett tema som är extra viktigt att tänka igenom utifrån stadsdelens framtida möjligheter, utmaningar och även dess historia. Teman är grönstruktur (rekreation och friluftsområden), infrastruktur (vägar och gång/cykelvägar), bostäder, hälsa och social hållbarhet, service och utbud samt matförsörjning, energi och kretslopp.

Varje workshop kommer inledas med föreläsningar för att alla deltagare ska få likvärdiga förutsättningar att prata om temat - detta inkluderar kunskap och inspirationspass. Efter detta sker workshopsdiskussioner i smågrupper, och utifrån varje grupps diskussioner sammanställs rekommendationer som man sedan presenterar och som man kan prioritera i helgrupp.

Nedan följer några frågor som konkretiserar vad vi kommer prata om.

 • Vad skall de nya bostadskvarteren ligga?

 • Vart drar vi nya gång och cykelstråk och vägar - så det är enkelt och trevligt att ta sig till matbutik, skola, fritidsaktiviteter, jobb och busshållplatser mm?

 • På vilka platser vill man kunna njuta av frisk luft, en promenad i solljuset, lek och sport, rogivande stunder för återhämtning, en plats att varva ned, en plats att mötas och lära känna andra, odla grönsaker, klappa betesdjuren, grilla korv och spela fotboll eller ta en cykeltur? 

 • Kan vi planera för en stadsdel som producerar sin egen mat och energi?

... en plats att leva Det goda livet för alla skarabor?

Vad ska resultatet användas till?

Medborgarberedningens rekommendationer från alla workshops sammanställs i en rapport som lämnas över till tjänstepersoner och politiker i Skara kommun. Medborgarberedningens rekommendationer kommer att bli ett viktigt bidrag till stadsdelens vision och underlag till planprogrammet för Djurgårdshage.

Datum som du behöver närvara vid

Som medlem i medborgarberedningen bör du delta i alla träffarna nedan. Vi bjuder naturligtvis på fika och vi ses på plats i Stadshuset i Skara.

Preliminära tider:

 • 30 maj torsdag kl.18.00–19:30 - Uppstartsträff medborgarberedning
 • 13 juni torsdag kl.18.00-20:30 - Workshop om grönstruktur
 • 22 augusti torsdag 22 augusti kl.18.00-20:30 - Workshop om infrastruktur
 • 12 september torsdag kl.18.00-20:30 - Workshop om bostäder
 • 3 oktober torsdag kl.18.00-20:30 - Workshop om hälsa och social hållbarhet
 • 31 oktober torsdag kl.18.00-20:30 - Workshop om matförsörjning, energi och kretslopp
 • 28 november torsdag kl.18.00-21:00 - Workshop om service och utbud, samt avslutning

Denna sida uppdaterades