< >

Vattentjänstplan

Skara kommun arbetar långsiktigt med vattenförsörjningen och pekar i förslaget till vattentjänstplan ut områden som är möjliga för installation av vatten- och avlopp. Förslaget till vattentjänstplan var ute på granskning fram till 31 januari 2024.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall.

Huvudsyftet med Skara kommuns vattentjänstplan är att ge förutsättningar för en god planering av Skara kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen. Allmänna vattentjänster kan kortfattat förklaras som kommunalt vatten och avlopp.

Planen var under hösten 2023 ute på samråd. Därefter reviderades förslaget och ställdes ut för granskning. Granskningen avslutades i januari 2024.

Antagande

Vattentjänstplanen kommer att kunna antas av kommunfullmäktige under preliminärt första halvan av 2024.

Denna sida uppdaterades