< >

Visit Hornborgasjön

Projektperiod

2022-2026

Syfte

Att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön i samarbete med privata företag och ideella krafter för att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser året runt.

Samarbetet syftar till att på sikt verka som en hållbar destination där destinationsutvecklingen går i samklang med samhällsplaneringen och
pågående regionala och lokala processer.

Mål

  • inspirera till hållbar tillväxt inom besöksnäringen i form av ökat antal gästnätter, företag och arbetstillfällen året om.
  • säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl besöksnäringsaktörer som lokalbefolkning och besökare.

Deltagande parter

Falköping, Skara och Skövde kommuner. 

Arbetet kommer att knyta an och genomföras tillsammans med regionala, nationella aktörer och myndigheter såsom till exempel Turistrådet Västsverige, Visit Sweden, Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Universitet.

Beskrivning av nuläget

Arbetet med att bygga upp Visit Hornborgasjön skall vidareutvecklas i form av vårdande och användande av varumärket samt fortsatt samarbete mellan de tre kommunerna, näringslivet, det ideella och det offentliga. Grunden i samarbetet består i finansiering av en affärsutvecklare på 50%, upprättande och genomförande av årliga verksamhetsplaner, samt drift av det årliga evenemanget Trandansen enligt upprättat driftsavtal mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och de tre ingående kommunerna (upprättat 2019). Samarbetets årliga verksamhetsplaner tas fram av affärsutvecklaren tillsammans med arbetsgruppen och beslutas av styrgruppen senast i februari varje år. Verksamhetsplanerna skickas sedan till respektive kommunstyrelse för kännedom och eventuella inspel tas med i kommande års verksamhetsplan.

Syftet att på sikt verka som en hållbar destination på riktigt innebär, i detta samarbete, att främja en hållbar tillväxt, stötta utvecklingen av ekonomiskt hållbara företag genom affärsutveckling med betoning på affärsmognad och digitalisering, säsongsförlängande insatser för att på sikt kunna erbjuda besökarna en attraktiv Året-runt-destination. Det säsongsförlängande arbete innefattar bland annat produktutveckling (exempelvis nya aktiviteter och reseanledningar) och paketering riktat mot målgrupper på hemmamarknaden och på närmarknader i Europa (exempelvis brittiska marknaden) och marknadsföring utifrån vad området klarar av. Vidare verka för hållbara transporter till och inom destinationen och användandet av ett styrande värdskap (hjälpa besökaren att göra rätt inkl. husbilar).

 

Denna sida uppdaterades