< >

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

Så här överklagar du

Du kan överklaga ett beslut på två olika sätt, genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Här kan du läsa mer om de olika sätten.

Laglighetsprövning

Om du tycker att kommunen eller nämnden har fattat beslut som strider mot lagen kan du begära laglighetsprövning.

Du ska begära laglighetsprövning senast tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och du skickar in din överklagan till förvaltningsrätten.

I överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt. Det är förvaltningsrätten som avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Om förvaltningsrätten godkänner din överklagan får kommunen återkalla beslutet och ta upp ärendet på nytt.

Du som överklagar ska vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. Det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Du måste överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du fick ta del av det.

I det beslut du får av kommunen står det hur du gör för att överklaga.

Det är förvaltningsrätten som prövar sakfrågan. Om förvaltningsrätten godkänner din överklagan kan de ändra kommunens beslut och fatta ett nytt beslut i ärendet.

Denna sida uppdaterades