< >

Träd

Värdet av träd

Gamla träd är idag en bristvara i landskapet. De har stor betydelse för både landskapsbilden och den biologiska mångfalden. Vissa träd är särskilt värdefulla och ofta nyckeln till bevarandet av många hotade växter och djur. Med skyddsvärda träd menas:

  • Jätteträd
  • Mycket gamla träd
  • Grova hålträd

Äldre träd av alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg uppnår sällan de tre egenskaperna ovan, men är en bristvara i vårt landskap och är därför alltid värdefulla att värna.

Hjälp till och uppmärksamma gamla träd genom att rapportera in dem till Trädportalen. Det är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. På länsstyrelsens hemsida finns mer information om skyddsvärda träd, åtgärdsprogram och skötsel av gamla träd.

Trädportalen Länk till annan webbplats.

Nedtagning av träd

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens mark?

Gör en ansökan via vår e-tjänst, så kommer vi göra en bedömning om det är möjligt att ta ned trädet. Kommunen är genrellt restriktiv till att fälla friska träd.

Denna sida uppdaterades