< >

Verksamhetens avfall

Du som är verksamhetsutövare ska se till så att avfallet som uppstår i din verksamhet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

I verksamheter uppkommer olika typer av avfall, tillexempel:

 • Hushållsavfall
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Farligt avfall

Hushållsavfall

Köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor är exempel på hushållsavfall. Bestämmelserna kring hushållsavfall finns i avfallsförordningen och i Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS) renhållningsordning.

Avfall till materialåtervinning

 • Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning.
 • Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning eller i sista hand som brännbart.
 • Impregnerat virke betraktas som farligt avfall.
 • Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning. Även asfalt kan återvinnas.
 • Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen. Märk förvaringskärl tydligt med information om innehåll och att det är farligt avfall. Farligt avfall får inte spädas ut eller blandas med andra typer av avfall.

Hantering

Välj i den mån det går produkter som leder till minskad mängd farligt avfall och byt ut farliga produkter till mindre farliga. Se regelbundet över de produkter som används i verksamheten och ta bort det som inte används. Genom att minska farliga ämnen i våra kretslopp minskas även risker för miljön och människors hälsa.

Tänk på att:

 • märk förvaringskärl tydligt med information om innehåll och att det är farligt avfall.
 • Farligt avfall får inte spädas ut eller blandas med andra typer av avfall.

Förvaring

I din verksamhet ska du förvara farligt avfall så att ingen obehörig kan komma i kontakt med avfallet.

 • Förvara så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten, golvavlopp eller dagvattenbrunnar.
 • I vattenskyddsområden gäller dessutom särskilda krav på förvaring och hantering av spillolja och brandfarliga vätskor samt hälso- och miljöfarliga ämnen.
 • Förvara flytande farligt avfall, till exempel spillolja, på en hårdgjord och invallad yta eller i tråg. Invallningen ska vara tät, beständig mot det som förvaras och rymma minst den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga kärls volymer.
 • Förvara farligt avfall väderskyddat.
 • Ha en regelbunden transport av farligt avfall för att undvika att förvara onödigt stora mängder av avfall.

Dokumentation och rapportering

Dokumentation, Anteckningar och inrapportering

För företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall gäller krav på anteckningar.

 • Anteckningarna ska innehålla information om det farliga avfallet som uppkommit eller som hanteras. I avfallsförordningen står det vad som ska ingår.
 • Avfallsproducenter ska löpande anteckna uppgifter om mängder, typ av avfall, hantering, mottagare, transportör med mera.
 • Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas och ska sparas i minst tre år.

Rapportera till avfallsregistret

Sedan 1 november 2020 ska den som är anteckningsskyldig även rapportera uppgifter via en e-tjänst hos Naturvårdsverket om det farliga avfallet till ett nationellt avfallsregister.

 • Rapporteringen ska göras senast två arbetsdagar efter det att anteckningen har gjorts.
 • Anteckna den mängd farligt avfall som bildas under året och vart ditt företag har transporterat det.
 • Se till att få ett kvitto på det avfall som har hämtats. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljöenheten begär det.

Transport 

Farligt avfall får endast lämnas till transportörer som har tillstånd från länsstyrelsen. Du måste därför kontrollera att din transportör och mottagare av avfallet har rätt tillstånd. Om du själv vill transportera det farliga avfallet som uppkommit måste du antingen anmäla det till länsstyrelsen eller söka tillstånd. Det är alltid du som verksamhetsutövare som är ansvarar för att rapporteringen sker till Naturvårdsverket.

 • Lämna in anmälan för transport av upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår
 • Sök tillstånd för transport av mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår, annat kvicksilveravfall än hela lysrör eller andra ljuskällor eller avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkter

Tänk på att det vid transporten ska upprättas ett transportdokument. Det ska innehålla information om bland annat avfallstyp, vikt, producent, transportör och mottagare.

Denna sida uppdaterades