< >

Tullportagärdet 1:3, detaljplan

Kommunstyrelsen har gett planenheten i uppdrag att inleda planläggning för del av fastigheten Tullportagärdet 1:3 m.fl. samt att planenheten ska utreda möjligheten till ett utökat planområde som inkluderar bebyggelse vid Victoriagården.

Planområdet omfattas av planprogram för stadsdelen Tullportagärdet som godkändes av Kommunstyrelsen 7 september 2016. Programmet anger att södra delen av området kan utvecklas med flerfamiljshus (lägenheter) med möjlighet till mindre butiker och kiosker. Byggnationen längs Skaraborgsgatan faller naturligt in i stadens bebyggelsestruktur. Bebyggelsens höjd föreslås utredas i planarbetet med utgångpunkt i programmets inriktning.

I programmet ingår även kompletterande bebyggelse invid Victoriagården. Bebyggelsens lämplighet påverkas av ändrade förutsättningar än programmets. Därför föreslår planenheten en översiktlig studie av nuvarande förutsättningar för bebyggelse genomförs och att det därefter avgörs om området ska ingå i detaljplanen för södra delen av Tullportagärdet.

Ta del av planprogrammet här:
Planprogram för Tullportagärdet 2016

Områden som innefattas i uppdraget att ta fram detaljplan och utreda möjligheten till utökat planområde 

 

Karta hämtat ur nu gällande planprogram för Tullportagärdet

Denna sida uppdaterades