< >

Nedgrävning av häst

När din häst avlidit kan du skicka den för destruktion eller gräva ned den. Du får inte lägga döda djur i gödselanläggning.

Du får inte gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av någon allvarlig smittsam sjukdom. Om du misstänker en allvarlig smittsam sjukdom är du skyldig att kontakta veterinär.

Det krävs inte något tillstånd för att gräva ned en död häst men nedgrävningen ska ske så att risker minimeras. Ett dött djur ska tas om hand snarast möjligt.

Vid nedgrävning ska följande riktlinjer följas:

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrund ska vara minst 1 meter.
  • Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst
    200 meter.
  • Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst
    30 meter.
  • Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg.
  • Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen.

Samma plats får inte användas för nedgrävning av häst inom tre (3) år.

Om du har fler än två djur eller om du är osäker på platsen kan du kontakta kommunen för att diskutera lämplig plats. Om vi behöver besöka dig så tar vi en avgift för besöket.

Om det inte möjligt för att hitta en lämplig plats behöver du i stället se till att transportera djuret till en destruktionsanläggning så snart som möjligt.

Denna sida uppdaterades