Foto: Janne Andersson, 2015

< >

Simmesgården, Varnhem

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Planenheten i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för området Simmesgården i Varnhem. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Området Simmesgården i Varnhem har i den fördjupade översiktsplanen utpekats som lämpligt att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. En anpassad utbyggnadstakt olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper förordas, och känslighet för Varnhems karaktär och kulturarv ska iakttagas. Området tas även upp i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

 

Denna sida uppdaterades